Naručivanje dokumenata

Opština Surčin vam omogućava da putem interneta poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana.

Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na zahtev lica na koja se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja. ( Čl. 83. Zakona o matičnim knjigama „Sl. Glasnik RS“ br. 20/09, 145/14).

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi.


= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH  =

= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH =

= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH =

= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA IZ KNJIGE DRŽAVLJANA =


USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI
(„Sl. Glasnik R.S br. 45/15 od 01.06.2015.)

– IZVOD IZ MK ROĐENIH………………..420 DINARA
– IZVOD IZ MK VENČANIH………………420 DINARA
– IZVOD IZ MK UMRLIH………………….420 DINARA
– UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU………..740 DINARA

– INTERNACIONALNI IZVOD – 690 DINARA
– UVERENJE O SL. BRAČNOM S. – 1.100 DINARA
– ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS – 300 DINARA
– REŠENJE O PROMENI L. IMENA – 740 DINARA
– ZAHTEV ZA NAK. UPIS ČINJ. SMRTI – 740 DINARA
– UVERENJA I POTVRDE – 740 DINARA
– ZAKLJUČENJE BRAKA PREKO PUNOMOĆNIKA – 740 DINARA

Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a i to u roku od pet radnih dana.
Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 8 do 15 časova
Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda
U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese: maticar@surcin.rs
Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon: 011/ 8442-111