×

Изаберите писмо

ћирилица | latinica

Обавештења

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП “СУРЧИН“,  из Сурчина, са седиштем у Добановцима, Маршала Тита 2, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације грађевинског песка у лежишту “Јаковачка Кумша“, на катастарским парцелама наведеним у информацији о локацији, у самој Студији, на територији ГО Сурчин, град Београд, дана 29.05.2017. године, заведен под бр. 353-02-1313/2017-16.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Сурчин, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 28.06.2017. године са почетком у 1200 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама ГО Сурчин.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.

Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита земљишта; заштита вода; управљање отпадом; промоција  Архуске конвенције; промоција зелене економије, финансирање животне средине.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на интернет страници Министарства (www.mpzzs.gov.rs) и (www.eko.minpolj.gov.rs) и порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs).

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Смернице за подносиоце предлога пројеката можете преузети ОВДЕ
Oбразац бр. 1  – Списак документације која се доставља можете преузети ОВДЕ
Oбразац бр. 2  – Подаци о подносиоцу Пријаве и основни подаци о предлогу пројекта за суфинансирање (са пратећим изјавама ) можете преузети ОВДЕ
Oбразац бр. 3 – Биографијe руководиоца и лица која реализују пројекат можете преузети ОВДЕ

TOP