×

Izaberite pismo

ћирилица | latinica

Obaveštenja

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP “SURČIN“,  iz Surčina, sa sedištem u Dobanovcima, Maršala Tita 2, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije građevinskog peska u ležištu “Jakovačka Kumša“, na katastarskim parcelama navedenim u informaciji o lokaciji, u samoj Studiji, na teritoriji GO Surčin, grad Beograd, dana 29.05.2017. godine, zaveden pod br. 353-02-1313/2017-16.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama GO Surčin, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 28.06.2017. godine sa početkom u 1200 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama GO Surčin.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dana 24. maja 2017. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2017. godini.

Konkurs ima za cilj unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom; promocija  Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije, finansiranje životne sredine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici Ministarstva (www.mpzzs.gov.rs) i (www.eko.minpolj.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE
Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti OVDE
Obrazac br. 1  – Spisak dokumentacije koja se dostavlja možete preuzeti OVDE
Obrazac br. 2  – Podaci o podnosiocu Prijave i osnovni podaci o predlogu projekta za sufinansiranje (sa pratećim izjavama ) možete preuzeti OVDE
Obrazac br. 3 – Biografije rukovodioca i lica koja realizuju projekat možete preuzeti OVDE

TOP