Председник ГО Сурчин

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежности Председника општине:
– Представља и заступа Општину;
– Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
– Наредбодавац је извршења буџета;
– Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
– Оснива комисије и друга тела потребна за функционисање Општинске управе и друге комисије и тела потребна за ефикаснији рад Градске општине Сурчин у складу са законом и Статутом;
– Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
– Представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
– Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредног стања, председник општине доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се састане.

Председник општине може образовати привремена радна тела која пружају помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из њихове надлежности.

Print Friendly, PDF & Email