Predsednik GO Surčin

Predsednika opštine bira Skupština opštine iz reda odbornika na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine.

Predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine, izborom na ove funkcije, prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine. Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini.

Nadležnosti Predsednika opštine:
– Predstavlja i zastupa Opštinu;
– Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
– Naredbodavac je izvršenja budžeta;
– Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
– Osniva komisije i druga tela potrebna za funkcionisanje Opštinske uprave i druge komisije i tela potrebna za efikasniji rad Gradske opštine Surčin u skladu sa zakonom i Statutom;
– Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine;
– Predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;
– Vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Opštine.

U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja ili vanrednog stanja, predsednik opštine donosi akte iz nadležnosti Skupštine opštine, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini opštine čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Predsednik opštine može obrazovati privremena radna tela koja pružaju pomoć Opštinskom veću i predsedniku opštine u pitanjima iz njihove nadležnosti.

Print Friendly, PDF & Email