VEĆE GRADSKE OPŠTINE SURČIN

– Veće gradske opštine čine predsednik Gradske opštine, zamenik predsednika Gradske opštine i najviše jedanaest članova koje bira Skupština gradske opštine na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika Skupštine gradske opštine.
– Predsednik Gradske opštine je predsednik Veća gradske opštine.
– Zamenik predsednika gradske opštine je član Veća Gradske opštine po funkciji.
– Kandidate za članove Veća gradske opštine predlaže kandidat za predsednika Gradske opštine.
– Predsednik Gradske opštine, kao predsednik Veća Gradske opštine, predstavlja Veće Gradske opštine, saziva i vodi njegove sednice.
– Veće Gradske opštine odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.


Veće gradske opštine – nadležnosti: (izvod iz Statuta Gradske opštine Surčin ,,Službeni list grada Beograda“ broj 112/19-prečišćen tekst

1) predlaže Statut gradske opštine, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skuština gradske opštine;
2) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština gradske opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
2a.) usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Gradske opštine i dostavlja ih Skupštini gradske opštine na dalju nadležnost;
3) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine gradske opštine;
4) vrši nadzor nad radom Uprave gradske opštine, poništava ili ukida akte Uprave gradske opštine koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom Grada, ovim statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština gradske opštine, razmatra izveštaje o radu Uprave;
4a) obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i aktima grada;
4b) upravlja stvarima u javnoj svojini grada Beograda na kojima ima pravo korišćenja u skladu sa zakonom;
5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti Gradske opštine;
5a) rešava po žalbi na zaključak Registratora stambenih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti grada;
7) postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Uprave gradske opštine,
7a) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština; prati rad ustanova koje osniva i realizaciju njihovih godišnjih programa;
7b) podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća skupštini gradske opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
8) brisano;
9) brisano;
10) daje saglasnost na finansijski plan mesne zajednice;
11. utvrđuje cene, odnosno daje saglasnost na cene proizvoda i usluga iz nadležnosti gradske opštine, u skladu sa zakonom;
12. usvaja Izveštaj o popisu imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;
13. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim aktima.

Print Friendly, PDF & Email