Boračko-invalidska zaštita

= INFO O ODELJENJU =

path: PREUZIMANJE

 

Prava iz oblasti boračko invalidske zaštite mogu se ostvariti po osnovu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca( „ Sl. List SRJ „ broj 24/98,29/98, „Sl.glasnik RS“ br. 101/2005 111/2009-dr. Zakon) i Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica ( „ Sl.glasnik SRS“ br. 54/89 i 137/04)

Utvrđivanje svojstva ratnog vojnog i mirnodopskog vojnog invalida se ostvaruje:

Podnošenjem zahteva, sastavljenog u slobodnoj formi, koji potpisuje podnosilac, a podnosi se GO Surčin, Odeljenju za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti GO Surčin
1.Uz zahtev za sticanje svojstva ratnog vojnog invalida se podnose dokazi u originalu ili u overenoj kopiji i to:
-uverenje nadležne vojne pošte ili MUP-a o vremenu provedenom u oružanim akcijama;
-uverenje i načinu i okolnostima ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja iz vremena kada se dogodilo;
-medicinska dokumentacija o lečenju nakon ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja iz vremena ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja, kao i medicinska dokumentacija o kontinuiranom lečenju do podnošenja zahteva.
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu ili statusu raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili kopija lične karte.

2. Uz zahtev za sticanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida se podnose dokazi u originalu ili u overenoj kopiji i to:
-uverenje nadležne vojne pošte ili drugog vojnog organa o načinu o okolnostima ranjavanja, povređivanja, ozleđivanja ili nastanka bolesti za vojnike na odsluženju vojnog roka, studente vojne akademije, učenike srednje vojne škole, slušaoce škole za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu, kao i dobrovoljce na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije, koje su nastale u vršenju vojne službe – dužnosti i u vezi sa tom službom bez svoje krivice za sticanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida,
-medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena ranjavanja, ozleđivanja povređivanja ili nastanka bolesti, nastale usled pojačanog napora u vršenju vojne dužnosti
-dokaz o državljanstvu,
-dokaz o prebivalištu, izbegličkom statusu ili statusu raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili kopija lične karte.

Utvrđivanje svojstva civilnog invalida rata
– zahtev
– uverenje vojne pošte ili izveštaj MUP-a o okolnostima i načinu ranjavanja, povređivanja ili ozleđivanja
– medicinska dokumentacija o lečenju
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o prebivalištu, odnosno statusu raseljenog lica i kopija lične karte.

Pravo na porodičnu invalidninu
Ostvaruju bračni drug, deca, roditelji
– zahtev
– dokaz vojne jednice ili ustanove da je lice po kome se ostvaruje pravo, poginulo ili nestalo pod okolnostima utvrđenim Zakonom,
– original izvoda iz matične knjige umrlih za lice koje je poginulo ili proglašeno za nestalo ili umrlo,
– dokaz o srodstvu sa licem po kome se ostvaruje pravo,
– dokaz o državljanstvu ili izbegličkom statusu,
– izvod iz matične knjige rođenih za supružnika sa naknadnim upisom kao dokaz da imenovani-a nije sklopio-la novi brak,
– za decu umrlog RVI, MVI ili palog borca (ukoliko ih je imao) original izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o školovanju ako su stariji od 15 godina,
– dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu
Ovi zahtevi se podnose prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca.

Isplata invalidskih prinadležnosti Go Surčin, boračko invalidska zaštita vodi evidenciju o iznosu prenetih sredstava iz budžeta Republike Srbije i Grada Beograda za boračko invalidsku zaštitu, o korisnicima prava, o izvršenim isplatama .

Uverenja
Ovaj organ izdaje na osnovu čl.161 ZUP-a uverenja o svojstvu RVI, MVI i korisnicima porodične invalidnine , Uverenja se mogu izdati za različite svrhe.
Sve potrebne informacije u vezi ostvarivanja i korišćenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite mogu se dobiti na broj 011/8443-759,lokal 131
Formulari za ostvarivanje različih osnovnih i izvedenih prava iz oblasti boračko invalidske zaštite.

Za ostvarivanje i usklađivanje prava na mesečno novčano primanje tražimo podatke iz službenih evidencija pisanim putem (putem dopisa) sledećih državnih organa: Republički geodetski zavod – Katastar nepokretnosti Surčin, Poreska uprava – Filijala Surčin, RFPIO, Agencija za privredne registre – Registar privrednih subjekata, NSZ.

Za lica rođena u bivšim republikama- BIH i Hrvatskoj, obavezno je pribavljanje potvrda o iznosu penzije ostvarenom u tim republikama. U svrhu pribavljanja navedenih potvrda obavezno je prilaganje ovlašćenja  koje korisnici daju GO Surčin da u njihovo ime i za njihov račun može zahtevati podatke neophodne za odlučivanje, a koja  ovlašćenja se overavaju u GO Surčin.

Uverenje škole ili fakulteta o tome da se korisnik nalazi na školovanju smo tražili od stranaka da nam dostave dok nije doneta Obavezna instrukcija za primenu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica u 2016. godini, dana 23.05.2016. godine kojom se propisuje da je od škole/ustanove, po službenoj dužnosti, potrebno pribaviti dokaz o tome da li se korisnik nalazi na školovanju. Stranke obaveštavamo telefonskim ili pisanim putem o podacima koje treba da nam dostave.

Za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu pribavljali smo po službenoj dužnosti samo uverenje iz Kaznene evidencije MUP-a – Policijska uprava za grad Beograd, dok su nam stranke dostavljale uverenje o državljanstvu, izvod iz Matične knjige rođenih i izvod iz Matične knjige venčanih. O dostavi pomenutih podataka stranke smo obično obaveštavali usmenim putem kada dođu na konsultacije o ostvarivanju prava. Shodno uputstvu o primeni odredaba čl.9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS, br. 18/16) na dalje smo u obavezi da podatke koje nam je stranka dostavljala pribavljamo po službenoj dužnosti.

Prilikom ostvarivanja prava na pomoć u slučaju smrti stranke nam, po našem zahtevu, dostavljaju izvod iz Matične knjige umrlih, overenu izjavu dva svedoka da su sa preminulim korisnikom živele u zajedničkom domaćinstvu do njegove smrti, starale se o njemu i snosile troškove sahrane, i fotokopije računa pogrebnih troškova.

Prilikom prijave smrti korisnika, stranke nam same dostavljaju izvod iz Matične knjige rođenih kako bi dokazale da je korisnik preminuo. U slučaju da smrt ne bude prijavljena u zakonskom roku, a ovaj organ sazna za istu vršeći svoju dužnost, izvod iz Matične knjige umrlih pribavlja službenim putem.

 

Print Friendly, PDF & Email