Služba za skupštinske i zajedničke poslove

U Službi za skupštinske i zajedničke poslove obavljaju se stručni i organizacioni poslovi za potrebe Organa gradske opštine Surčin, radnih tela i komisija koje isti obrazuju;poslovi koji se odnose na: pripremu sednica i pripremu nacrta akata za sednice Skupštine i Veća, poslove Predsednika, kao i  radnih tela  i komisije koje ovi organi obrazuju i Savete mesnih zajednica; obradu akata usvojenih na sednicama tih organa; čuvanje izvornih dokumenata o radu tih organa; predstavke, peticije i predloge građana; izbor, imenovanje, postavljenje i razrešenje iz nadležnosti Skupštine, Veća i Predsednika; poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa  zaposlenih funkcionera; javnost rada Organa gradske opštine; davanje obaveštenja i stručnih objašnjenja o pitanjima od značaja za vršenje funkcije odbornika i odborničkih grupa; saradnju Skupštine opštine sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu; stručna pomoć u vezi sa poslovima koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave (građanska inicijativa, zbor građana i referendum); poslovi protokola, informisanja, međuopštinske i međunarodne saradnje i s tim u vezi poslovi vezani za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; poslovi ostvarivanja prava i zaštitae prava lica po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti; davanje obaveštenja, odnosno informacija zaštitniku građana, agenciji za borbu protiv korupcije; izrada informatora o radu Gradske opštine Surčin, kao i drugi stručni i organizacioni poslovi iz nadležnosti Skupštine i radnih tela i Veća, a sve u cilju funkcionisanja sistema lokalne samouprave; poslovi pripreme planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine; poslove bezbednosti i zdravlja na radu; administrativno-tehnički poslovi za potrebe Saveta mesnih zajednica;  investiciono-tehničkog i tekućeg održavanja zgrade, uređaja, instalacija i opreme opštine, evidencije korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava i sitnog inventara, birotehničkih i drugih sredstava, opreme, organizovanje službenog prevoza, servisiranja vozila i vođenje evidencija; obezbeđivanja uslova rada i servisnih usluga; poslovi centrale i administrativno-tehnički poslovi za potrebe opštine.

Print Friendly, PDF & Email