Naručivanje dokumenata

Opština Surčin vam omogućava da putem interneta poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana.

Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na zahtev lica na koja se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja. ( Čl. 83. Zakona o matičnim knjigama „Sl. Glasnik RS“ br. 20/09, 145/14).

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi.


= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH  =

= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH =

= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH =

= PODNESITE ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA IZ KNJIGE DRŽAVLJANA =


USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI
(„Sl. Glasnik R.S br. 61/2017 od 01.07.2017.)

– IZVOD IZ MK ROĐENIH………………..430 DINARA
– IZVOD IZ MK VENČANIH………………430 DINARA
– IZVOD IZ MK UMRLIH………………….430 DINARA
– UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU………..770 DINARA

– INTERNACIONALNI IZVOD – 720 DINARA
– UVERENJE O SL. BRAČNOM S. – 1.140 DINARA
– ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS – 310 DINARA
– REŠENJE O PROMENI L. IMENA – 770 DINARA
– ZAHTEV ZA NAK. UPIS ČINJ. SMRTI – 770 DINARA

Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a i to u roku od pet radnih dana.
Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 7.30 do 15.30 časova, pauza od 10.00 do 10.30 časova
Takse i troškovi dostave plaćaju se prilikom preuzimanja izvoda
U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese: maticar@surcin.rs
Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon: 011/ 8442-111