Одељење за заједничке послове

У Одељењу за заједничке послове обављају се послови инвестиционо-техничког и текућег одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме општине, евиденције коришћења и издавања основних средстава и ситног инвентара, биротехничких и других средстава, опреме, организовање службеног превоза, сервисирања возила и вођење евиденција; обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; послови централе и административно-технички послови за потребе општине.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује, обједињује, усмерава и координира рад Одељења, стара се о законитости и благовреном обављању послова, о пуној запослености радника, стара се о испуњавању радних дужности запослених и радној дисциплини,о унапређењу и техничкој опремљености Одељења, обавља најсложеније послове, припрема информације, израђује планове и извештаје  за потребе органа општине, даје упутства за примену прописа и других аката, врши распоред послова на непосредне извршиоце, пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима, припрема предлоге одговарајућих аката и планова из делокруга Одељења, послови организовања заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавање  и отклањање њихових последица, у складу са законом и актима Града, врши пријем странака,  одговоран је за благовремено и стручно вршење послова Одељења, утврђује месечне и друге планове рада и друге послове по налогу начелника Управе.

Print Friendly, PDF & Email