Одељење за заједничке послове

У Одељењу за заједничке послове обављају се послови инвестиционо-техничког и текућег одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме општине, евиденције коришћења и издавања основних средстава и ситног инвентара, биротехничких и других средстава, опреме, организовање службеног превоза, сервисирања возила и вођење евиденција; обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; послови централе и административно-технички послови за потребе општине.

 

Print Friendly, PDF & Email