Odeljenje za zajedničke poslove

U Odeljenju za zajedničke poslove obavljaju se poslovi investiciono-tehničkog i tekućeg održavanja zgrade, uređaja, instalacija i opreme opštine, evidencije korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava i sitnog inventara, birotehničkih i drugih sredstava, opreme, organizovanje službenog prevoza, servisiranja vozila i vođenje evidencija; obezbeđivanja uslova rada i servisnih usluga; poslovi centrale i administrativno-tehnički poslovi za potrebe opštine.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje, objedinjuje, usmerava i koordinira rad Odeljenja, stara se o zakonitosti i blagovrenom obavljanju poslova, o punoj zaposlenosti radnika, stara se o ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih i radnoj disciplini,o unapređenju i tehničkoj opremljenosti Odeljenja, obavlja najsloženije poslove, priprema informacije, izrađuje planove i izveštaje  za potrebe organa opštine, daje uputstva za primenu propisa i drugih akata, vrši raspored poslova na neposredne izvršioce, pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima, priprema predloge odgovarajućih akata i planova iz delokruga Odeljenja, poslovi organizovanja zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u vanrednim situacijama i ublažavanje  i otklanjanje njihovih posledica, u skladu sa zakonom i aktima Grada, vrši prijem stranaka,  odgovoran je za blagovremeno i stručno vršenje poslova Odeljenja, utvrđuje mesečne i druge planove rada i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Print Friendly, PDF & Email