Одељење за инспекцијске послове

⇒ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И УВИД У КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ⇐

ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА:

инспекцијски надзор Комуналне инспекције над извршавањем закона и прописа Града који се односе на: обављање комуналних делатности; одржавање стамбених зграда; одржавање и чишћење јавних површина; опште уређење града; услове и начин постављања привремених објеката; градске пијаце;  држање домаћих животиња; кућни ред у стамбеним зградама; радно   време; одржавање јавних зелених површина; градску канализацију и градски водовод

 • старање о одржавању комуналног реда у градској општини, спровођење   прописа којима се уређује комунални ред и издавање одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине, вршење  инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком  Скупштине града
 • инспекцијски надзор грађевинске инспекције над спровођењем одредаба   Закона о планирању и изградњи
 • доношење решења за рушење објеката који су изграђени или се граде без одобрења за изградњу или рушења за извођење радова, налога за обуставу радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу или  решењу за извођење радова, доношење решења о затварању градилишта уколико се објекат гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе, као и друге мере прописане законом
 • спровођење извршења по правоснажним решењима грађевинске инспекције о уклањању бесправно подигнутих објеката, или његовог дела
 • предлагање програма уклањања објеката и одговора за његово извршење
 • вршење надзора над коришћењем објеката
 • вршење послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Градска општина
 • вођење управног поступка у предметима грађевинске и комуналне инспекције.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 • припрема програм рада и руководи радом Одељења
 • стара се о законитости и благовременом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • потписује акта Одељења
 • заказује принудна извршења
 • даје стручно мишљење из делокруга рада Одељења
 • сачињава периодичне извештаје о раду Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

 

1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈA

 • доноси програм и план рада инспекције
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • организује рад Одељења
 • решава сложене предмете из делокруга рада
 • сарађује са другим органима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

 

 ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ  ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 • Одлука о одржавању чистоће(„Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. одлука, 42/12 и 31/13, 44/14и 79/15)
 • Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београ-да”, бр. 10/11, 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15)
 • Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда”, број 31/02 – пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09 , 24/10 , 20/11, 17/15)
 • Одлука о постављању баште угоститељског објекта  на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 11/14 ,25/14, 34/14,2/15, 29/15)
 • Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката ((„Службени лист града Београда”, број31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 , 10/11 и,69/14, 17/15)
 • Одлука о оглашавању на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, бр. 29/07, 34/09, 16/10 и 44/14)
 • Одлука о јавним паркиралиштима ((„Службени лист града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14 , 34/14, 89/14)
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ((„Службени лист града Београда бр. 12/96 – pпречишћен текст 14/96 , 6/99 и 11/05
 • Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, бр. 37/11, 55/11 и 34/14)
 • Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, број 31/13 и 22/14)
 • Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда (Службени лист града Београда”, бр. 2/11 , 51/11, 22/14 и „Службени гласник РС”, број 105/12 – одлука УС )
 • Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда („Службени лист града Београ-да”, бр. 10/11 , 51/11 и 10/14)
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода и отпадних вода на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, бр. 23/05 , 2/11 и 29/14)
 • Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на територији ГО Сурчин (“Службени лист града Београда“ бр. 20/05)
 • Одлука о сахрањивању и гробљима (“Службени лист града Београда“, бр. 12/05“)
 • Одлука о димничарским услугама ((„Службени лист града Београда”, бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 ,11/05 и 34//14)
 • Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92, 19/92 – испр, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 , 11/05 и 29/14 )

 

ЗАКОНИ

 • Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 88/11. : Одлуку УС РС, IУз-635/2011 – 46/2014-42.
 • Закон о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/15)
 • Закон о општем управном поступку (Сл. Гласник РС бр. 33/97 и 31/2001 и “Сл. Гласник РС бр.. 30/2010)
 • Закон о прекршајима (Сл. гласник РС”, бр. 65/13)
 • Закон о оглашавању (Сл. гласник РС 79/2005 и 83/2014 – др. закон)

 

 2. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈA

 • доноси програм и план рада инспекције
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • организује рад Одељења
 • решава сложене предмете из делокруга рада
 • сарађује са другим органима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА :
уђе на градилиште;
да тражи исправе у циљу идентификације лица;
узима изјаве од одговорних лица;
фотографише или сачини видео снимак градилишта;
да предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања.

 

ПРОПИСИ И ЗАКОНИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“бр.33/97 и 31/01, „Службени гласник РС“бр.30/10);
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“бр.72/09, 81/09 – инсп., 64/10 – одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14);
 • Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“бр.96/2015)
 • Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“бр.36/2015)
 • Правилник о изгледу, садржини и месту постављања граедилишне табле („Службени гласник РС“бр.4/2010)
 • Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Службени гласник РС“бр.22/2015)
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15 и 89/15)
 • Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Службени гласник РС“бр.22/15)

 

ИЗВРШНИ ОРГАН

 • Доноси предлог плана рада одељења
 • Стара се о законитом и благовременом обављењу послова и пуној запослености извршилаца
 • Организује рад Одељења
 • Решава сложене предмете из делокруга рада
 • Сарађује са другим органима
 • Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Начелник Одељења за инспекцијске послове ГО Сурчин
Бранко Башкаловић
телефон: 011/8442-110

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email