Odeljenje za inspekcijske poslove

⇒ PODNOŠENJE PRIJAVA I UVID U KONTROLNE LISTE ⇐

POSLOVI ODELJENJA:

U Odeljenju za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i propisa Grada koji se odnose na obavljanje komunalne delatnosti: vršenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti u skladu sa posebnom odlukom Skupštine grada ,staranje o održavanju komunalnog reda u opštini; vršenje nadzora nad korišćenjem objekata, održavanjem stambenih zgrada; preduzimanje mera za uređenje i    održavanje  spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada i uređenje teritorije opštine; kontrola uslova i načina postavljanja i uklanjanja privremenih objekata, kontrola rada pijaca, kontrola uslova i načina držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kontrola održavanja kućnog reda u stambenim zgradama, održavanje javnih površina. Odeljenje obrađuje i daje stručna mišljenja na nacrte i predloge propisa iz oblasti za koje je obrazovano za Skupštinu i druge organe gradske opštine i njihova radna tela i vrši i druge poslove u skladu sa propisima; poslove prinudnog izvršenja rešenja, donosi program i plan rada;  vodi ažurnu evidenciju o izvršnim rešenjima komunalnih inspektora, na osnovu primeraka rešenja i rešenja o izvršenju i administrativno kancelarijske  poslove za potrebe Odeljenja.

 

NAČELNIK ODELJENJA

 • priprema program rada i rukovodi radom Odeljenja
 • stara se o zakonitosti i blagovremenom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • potpisuje akta Odeljenja
 • zakazuje prinudna izvršenja
 • daje stručno mišljenje iz delokruga rada Odeljenja
 • sačinjava periodične izveštaje o radu Odeljenja
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

 

1. KOMUNALNA INSPEKCIJA

 • donosi program i plan rada inspekcije
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • organizuje rad Odeljenja
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

 

 ODLUKE I ZAKONI  PO KOJIMA POSTUPA KOMUNALNA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINE

 • Odluka o održavanju čistoće(„Službeni list grada Beograda”, br. 27/02, 11/05, 6/10 – dr. odluka, 2/11, 10/11 – dr. odluka, 42/12 i 31/13, 44/14i 79/15)
 • Odluka o komunalnom redu („Službeni list grada Beogra-da”, br. 10/11, 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15)
 • Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu („Službeni list grada Beograda”, broj 31/02 – prečišćen tekst, 11/05, 29/07, 61/09 , 24/10 , 20/11, 17/15)
 • Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta  na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 11/14 ,25/14, 34/14,2/15, 29/15)
 • Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata ((„Službeni list grada Beograda”, broj31/02 – prečišćen tekst, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 , 10/11 i,69/14, 17/15)
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, br. 29/07, 34/09, 16/10 i 44/14)
 • Odluka o javnim parkiralištima ((„Službeni list grada Beograda”, br. 12/10 – prečišćen tekst, 37/11, 42/11, 11/14 , 34/14, 89/14)
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ((„Službeni list grada Beograda br. 12/96 – pprečišćen tekst 14/96 , 6/99 i 11/05
 • Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, br. 37/11, 55/11 i 34/14)
 • Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, broj 31/13 i 22/14)
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (Službeni list grada Beograda”, br. 2/11 , 51/11, 22/14 i „Službeni glasnik RS”, broj 105/12 – odluka US )
 • Odluka o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beogra-da”, br. 10/11 , 51/11 i 10/14)
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih voda i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, br. 23/05 , 2/11 i 29/14)
 • Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na teritoriji GO Surčin (“Službeni list grada Beograda“ br. 20/05)
 • Odluka o sahranjivanju i grobljima (“Službeni list grada Beograda“, br. 12/05“)
 • Odluka o dimničarskim uslugama ((„Službeni list grada Beograda”, br. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 ,11/05 i 34//14)
 • Odluka o komunalnoj inspekciji („Službeni list grada Beograda”, br. 18/92, 19/92 – ispr, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 , 11/05 i 29/14 )

 

ZAKONI

 • Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11. : Odluku US RS, IUz-635/2011 – 46/2014-42.
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl. Glasnik RS br. 36/15)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (Sl. Glasnik RS br. 33/97 i 31/2001 i “Sl. Glasnik RS br.. 30/2010)
 • Zakon o prekršajima (Sl. glasnik RS”, br. 65/13)
 • Zakon o oglašavanju (Sl. glasnik RS 79/2005 i 83/2014 – dr. zakon)

 

 2. GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

 • donosi program i plan rada inspekcije
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • organizuje rad Odeljenja
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

 

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA :
uđe na gradilište;
da traži isprave u cilju identifikacije lica;
uzima izjave od odgovornih lica;
fotografiše ili sačini video snimak gradilišta;
da preduzima druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

 

PROPISI I ZAKONI KOJI SE PRIMENJUJU U RADU GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE:

 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“br.33/97 i 31/01, „Službeni glasnik RS“br.30/10);
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“br.72/09, 81/09 – insp., 64/10 – odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US i 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14);
 • Zakon o ozakonjenju objekata („Sl.glasnik RS“br.96/2015)
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl.glasnik RS“br.36/2015)
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja graedilišne table („Službeni glasnik RS“br.4/2010)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta („Službeni glasnik RS“br.22/2015)
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Službeni glasnik RS“br.22/15 i 89/15)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige („Službeni glasnik RS“br.22/15)

 

IZVRŠNI ORGAN

 • Donosi predlog plana rada odeljenja
 • Stara se o zakonitom i blagovremenom obavljenju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • Organizuje rad Odeljenja
 • Rešava složene predmete iz delokruga rada
 • Sarađuje sa drugim organima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

Načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove GO Surčin
Branko Baškalović
telefon: 011/8442-110

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email