Odeljenje za inspekcijske poslove

⇒ PODNOŠENJE PRIJAVA I UVID U KONTROLNE LISTE ⇐

POSLOVI ODELJENJA:

inspekcijski nadzor Komunalne inspekcije nad izvršavanjem zakona i propisa Grada koji se odnose na: obavljanje komunalnih delatnosti; održavanje stambenih zgrada; održavanje i čišćenje javnih površina; opšte uređenje grada; uslove i način postavljanja privremenih objekata; gradske pijace;  držanje domaćih životinja; kućni red u stambenim zgradama; radno   vreme; održavanje javnih zelenih površina; gradsku kanalizaciju i gradski vodovod

 • staranje o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini, sprovođenje   propisa kojima se uređuje komunalni red i izdavanje odobrenja za koja je ovim propisima utvrđena nadležnost gradske opštine, vršenje  inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti u skladu sa posebnom odlukom  Skupštine grada
 • inspekcijski nadzor građevinske inspekcije nad sprovođenjem odredaba   Zakona o planiranju i izgradnji
 • donošenje rešenja za rušenje objekata koji su izgrađeni ili se grade bez odobrenja za izgradnju ili rušenja za izvođenje radova, naloga za obustavu radova ako se objekat ne gradi prema odobrenju za izgradnju ili  rešenju za izvođenje radova, donošenje rešenja o zatvaranju gradilišta ukoliko se objekat gradi, odnosno izvode pripremni radovi bez građevinske dozvole, kao i druge mere propisane zakonom
 • sprovođenje izvršenja po pravosnažnim rešenjima građevinske inspekcije o uklanjanju bespravno podignutih objekata, ili njegovog dela
 • predlaganje programa uklanjanja objekata i odgovora za njegovo izvršenje
 • vršenje nadzora nad korišćenjem objekata
 • vršenje poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Gradska opština
 • vođenje upravnog postupka u predmetima građevinske i komunalne inspekcije.

 

NAČELNIK ODELJENJA

 • priprema program rada i rukovodi radom Odeljenja
 • stara se o zakonitosti i blagovremenom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • potpisuje akta Odeljenja
 • zakazuje prinudna izvršenja
 • daje stručno mišljenje iz delokruga rada Odeljenja
 • sačinjava periodične izveštaje o radu Odeljenja
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

 

1. KOMUNALNA INSPEKCIJA

 • donosi program i plan rada inspekcije
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • organizuje rad Odeljenja
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

 

 ODLUKE I ZAKONI  PO KOJIMA POSTUPA KOMUNALNA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINE

 • Odluka o održavanju čistoće(„Službeni list grada Beograda”, br. 27/02, 11/05, 6/10 – dr. odluka, 2/11, 10/11 – dr. odluka, 42/12 i 31/13, 44/14i 79/15)
 • Odluka o komunalnom redu („Službeni list grada Beogra-da”, br. 10/11, 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15)
 • Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu („Službeni list grada Beograda”, broj 31/02 – prečišćen tekst, 11/05, 29/07, 61/09 , 24/10 , 20/11, 17/15)
 • Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta  na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 11/14 ,25/14, 34/14,2/15, 29/15)
 • Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata ((„Službeni list grada Beograda”, broj31/02 – prečišćen tekst, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 , 10/11 i,69/14, 17/15)
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, br. 29/07, 34/09, 16/10 i 44/14)
 • Odluka o javnim parkiralištima ((„Službeni list grada Beograda”, br. 12/10 – prečišćen tekst, 37/11, 42/11, 11/14 , 34/14, 89/14)
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ((„Službeni list grada Beograda br. 12/96 – pprečišćen tekst 14/96 , 6/99 i 11/05
 • Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, br. 37/11, 55/11 i 34/14)
 • Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, broj 31/13 i 22/14)
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (Službeni list grada Beograda”, br. 2/11 , 51/11, 22/14 i „Službeni glasnik RS”, broj 105/12 – odluka US )
 • Odluka o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beogra-da”, br. 10/11 , 51/11 i 10/14)
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih voda i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda ((„Službeni list grada Beograda”, br. 23/05 , 2/11 i 29/14)
 • Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na teritoriji GO Surčin (“Službeni list grada Beograda“ br. 20/05)
 • Odluka o sahranjivanju i grobljima (“Službeni list grada Beograda“, br. 12/05“)
 • Odluka o dimničarskim uslugama ((„Službeni list grada Beograda”, br. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 ,11/05 i 34//14)
 • Odluka o komunalnoj inspekciji („Službeni list grada Beograda”, br. 18/92, 19/92 – ispr, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 , 11/05 i 29/14 )

 

ZAKONI

 • Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11. : Odluku US RS, IUz-635/2011 – 46/2014-42.
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl. Glasnik RS br. 36/15)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (Sl. Glasnik RS br. 33/97 i 31/2001 i “Sl. Glasnik RS br.. 30/2010)
 • Zakon o prekršajima (Sl. glasnik RS”, br. 65/13)
 • Zakon o oglašavanju (Sl. glasnik RS 79/2005 i 83/2014 – dr. zakon)

 

 2. GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

 • donosi program i plan rada inspekcije
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • organizuje rad Odeljenja
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

 

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA :
uđe na gradilište;
da traži isprave u cilju identifikacije lica;
uzima izjave od odgovornih lica;
fotografiše ili sačini video snimak gradilišta;
da preduzima druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

 

PROPISI I ZAKONI KOJI SE PRIMENJUJU U RADU GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE:

 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“br.33/97 i 31/01, „Službeni glasnik RS“br.30/10);
 • Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“br.72/09, 81/09 – insp., 64/10 – odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US i 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14);
 • Zakon o ozakonjenju objekata („Sl.glasnik RS“br.96/2015)
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl.glasnik RS“br.36/2015)
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja graedilišne table („Službeni glasnik RS“br.4/2010)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta („Službeni glasnik RS“br.22/2015)
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Službeni glasnik RS“br.22/15 i 89/15)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige („Službeni glasnik RS“br.22/15)

 

IZVRŠNI ORGAN

 • Donosi predlog plana rada odeljenja
 • Stara se o zakonitom i blagovremenom obavljenju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • Organizuje rad Odeljenja
 • Rešava složene predmete iz delokruga rada
 • Sarađuje sa drugim organima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

Načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove GO Surčin
Branko Baškalović
telefon: 011/8442-110

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email