Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове, обављају се послови који се односе на право коришћења средстава у државној својини и старање о очувању и увећању имовине у складу са законом; заштита, очување и евиденција имовине општине, припрема документације за укњижбу непокретности општине, послови у вези са експропријацијом, национализацијом, комасацијом, арондацијом и прометом земљишта и зграда; давање грађевинског земљишта у закуп у складу са законом и одлуком Града ради изградње објеката бруто површине до 800 м2 ( по ЈУС-у ), утврђивање накнаде за изузете, односно експроприсане непокретности, послови у вези са започетим а неокончаним поступцима надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове и пословни простор, откуп станова, спровођење поступка исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, послови пружања правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији општине у виду давања усмених правних савета, састављање поднесака, исправа, редовних и ванредних правних лекова, вођење евиденције уписника грађана којима је пружена правна помоћ и евиденције наплаћених накнада.

 

Print Friendly, PDF & Email