Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове, обављају се послови који се односе на право коришћења средстава у државној својини и старање о очувању и увећању имовине у складу са законом; заштита, очување и евиденција имовине општине, припрема документације за укњижбу непокретности општине, послови у вези са експропријацијом, национализацијом, комасацијом, арондацијом и прометом земљишта и зграда; давање грађевинског земљишта у закуп у складу са законом и одлуком Града ради изградње објеката бруто површине до 800 м2 ( по ЈУС-у ), утврђивање накнаде за изузете, односно експроприсане непокретности, послови у вези са започетим а неокончаним поступцима надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове и пословни простор, откуп станова, спровођење поступка исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, послови пружања правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији општине у виду давања усмених правних савета, састављање поднесака, исправа, редовних и ванредних правних лекова, вођење евиденције уписника грађана којима је пружена правна помоћ и евиденције наплаћених накнада.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује и контролише рад запослених у Одељењу, одговоран је за законито, благовремено и квалитетно обављање послова из делокруга Одељења,   врши распоред послова на непопсредне извршиоце и пружа стручну помоћ запосленима при обради предмета, обавља најсложеније послове из делокруга Одељења, стара се о пуној запослености и дисциплини запослених,  припрема одговарајуће анализе, планове и извештаје из делокруга Одељења за потребе органа општине, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине и друге послове по налогу начелника Управе.

Начелник одељења за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи ГО Сурчин
Борислав Будалић
телефон: 011/8442-111
лок: 104

Print Friendly, PDF & Email