Odeljenje za imovinsko-pravne, stambene i poslove pravne pomoći

⇒ PREUZMITE OBAVEŠTENJA, ZAHTEVE I UVERENJA ⇐

U Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene  poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na evidenciju, zaštitu, upravljanje i korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Beograda na kojima pravo korišćenja ima Gradska opština Surčin  kao i sprovođenje postupka upisa tog prava u javnim knjigama o vođenju evidencije o nepokretnostima; formira zbirke isprava i unosi u Registar, vodi vanupravni postupak  po zamolnicama stranaka, sudova i drugih državnih organa; na osnovu akta gradonačelnika, u ime i za račun Grada, sprovođenje postupka  javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup, odnosno otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada, kao i postupka davanja u zakup odnosno  otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada neposrednom pogodbom radi izgradnje odnosno ozakonjenja objekata u skladu sa zakonom i aktima Grada; vođenje evidencije o poslovnom prostoru i sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Gradska opština; poslovi u vezi sa započetim, a neokončanim postupcima nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja zajedničkih prostorija u stanove i poslovni prostor, otkup stanova; rešavanje po zahtevima za iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija na teritoriji Gradske opštine Surčin a po zahtevu vlasnika stanova, odnosno nosilaca prava raspolaganja na tim stanovima i sprovođenje postupka administrativnog izvršenja rešenja; vodi registar stambenih zajednica, vrši upis, promenu i brisanje stambenih zajednica na teritoriji GO Surčin; vodi postupak uvođenja prinudne uprave imenovanjem profesionalnog  upravnika po podnetoj prijavi nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela zgrade i nakon toga registraciju takve stambene zajednice; donosi potvrdu odluke o troškovima koju donosi prinudni upravnik stambene zajednice; obavljanje upravno-pravnih poslova u vezi sa eksproprijacijom, administrativnim prenosom, deeksproprijacijom, komasacijom i povraćajem oduzetog poljoprivrednog zemljišta po osnovu Zakona o PZF-u te konfiskaciji zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;  vodi postupak za određivanje naknade za eksproprisane tj. administrativno prenete nepokretnosti; odlučuje o zahtevima i vodi postupak za poništaj pravosnažnog rešenja o izuzimanju zemljišta koje nije privedeno nameni a koji su podneti do 11.03.2010.godine; odlučuje o zahtevima za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama predviđenim po ranije važećem Zakonu o planiranju i izgradnji (”Sl.glasnik RS” br. 47/03) podnetim do 11.09.2009.godine; priprema nacrte akata iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Gradske opštine; vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje i kontroliše rad zaposlenih u Odeljenju, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz delokruga Odeljenja,   vrši raspored poslova na nepopsredne izvršioce i pruža stručnu pomoć zaposlenima pri obradi predmeta, obavlja najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini zaposlenih,  priprema odgovarajuće analize, planove i izveštaje iz delokruga Odeljenja za potrebe organa opštine, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje organa opštine i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja za imovinsko-pravne, stambene i poslove pravne pomoći GO Surčin

Borislav Budalić
telefon: 011/8442-111
lok: 104

Print Friendly, PDF & Email