Odeljenje za imovinsko-pravne, stambene i poslove pravne pomoći

U Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove, obavljaju se poslovi koji se odnose na pravo korišćenja sredstava u državnoj svojini i staranje o očuvanju i uvećanju imovine u skladu sa zakonom; zaštita, očuvanje i evidencija imovine opštine, priprema dokumentacije za uknjižbu nepokretnosti opštine, poslovi u vezi sa eksproprijacijom, nacionalizacijom, komasacijom, arondacijom i prometom zemljišta i zgrada; davanje građevinskog zemljišta u zakup u skladu sa zakonom i odlukom Grada radi izgradnje objekata bruto površine do 800 m2 ( po JUS-u ), utvrđivanje naknade za izuzete, odnosno eksproprisane nepokretnosti, poslovi u vezi sa započetim a neokončanim postupcima nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja zajedničkih prostorija u stanove i poslovni prostor, otkup stanova, sprovođenje postupka iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama, poslovi pružanja pravne pomoći građanima sa prebivalištem na teritoriji opštine u vidu davanja usmenih pravnih saveta, sastavljanje podnesaka, isprava, redovnih i vanrednih pravnih lekova, vođenje evidencije upisnika građana kojima je pružena pravna pomoć i evidencije naplaćenih naknada.

 

Print Friendly, PDF & Email