Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove

⇒ PREUZMITE OBAVEŠTENJA, ZAHTEVE I UVERENJA ⇐

U Odeljenju za urbanizam, građevinske i komunalne poslove obavljaju se poslovi: izdavanje informacija o lokaciji za objekte za koje Odeljenje izdaje lokacijske uslove i građevinsku dozvolu; provera usklađenosti tehničke dokumentacije sa Zakonima i Planovima; kontrolu i potvrđivanje projekata parcelacije i projekta preparcelacije; poslove davanja mišljenja na prostorne i urbanističke planove koje donosi Grad, a odnose se na teritoriju ove opštine; predlaganje mera za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta; pripremanje planova za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene / kiosci, tezge i drugi pokretni mobilijar/ po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, odnosno druge nadležne organizacije u skladu sa propisom Grada;  poslovi sprovođenja objedinjene procedure za :izdavanje lokacijskih uslova; izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800mbruto razvojne građevinske površine, saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na svom području; izdavanje odobrenja za izgradnju u skladu sa čl.145. Zakona o planiranju i izgradnji; izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova i izdavanje privremenih građevinskih dozvola; prijave    radova;  izdavanje upotrebne dozvole; pribavljanje uslova projektovanja,odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu; pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu; donošenje rešenja o uklanjanju objekata i o dozvoli za uklanjanje objekata, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja; ; staranje o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva; obezbeđivanje uslova za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti na svom području, osim javnog linijskog prevoza; poslove predlaganja mera za uređenja i održavanja spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada; izdavanje odobrenja za postavljanje i korišćenje balon hala sportske namene na svom području u skladu sa propisima Grada; izdavanje rešenja o odobravanju prodajnog mesta na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, u skladu sa zakonom i aktom Veća gradske opštine; izdaje odobrenja za koja je propisima iz oblasti komunalnog reda utvrđena nadležnost gradske opštine i  sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red; vođenje postupka i izdavanje rešenja o ozakonjenju objekata  do 800m2 bruto razvojne građevinske površine, koji su izgrađeni ili rekonstruisani bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.Odeljenje obrađuje i daje stručna mišljenja na nacrte i predloge propisa iz oblasti za koje je obrazovano, za Skupštinu i druge organe gradske opštine i njihova radna tela i vrši i druge poslove u skladu sa propisima.

Navedene poslove Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove sprovodi u postupku Objedinjene procedure.

 Vrši specifikacija posebnih delova zgrada,
 Izdaje rešenje o određivanjeu broja stana;
 Izdaje Potvrdu na projekte parcelacije;
 Predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta i objekata javne rasvete i sl;
 Stara se o izgradnji, održavanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva,
 Odlučuje o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) u skladu sa propisima Grada.
 Predlaže donošenje Planove za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata, kao i Planova za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata;
 Izdaje rešenja kojim se odobrava seča stabla na javnim površinama;
 Izdaje rešenja kojim se odobrava postavljanje balon hala sportske namene.

U Odeljenju se primenjuju sledeći propisi:

Zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US i 24/2011, 121/12, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014),
Zakon o ozakonjenju objekta(„Sl. glasnik RS“ 96/15)
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/10),
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa («Sl. glasnik RS «, br. 115/2005)

Pravilnici

Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“ 113/2015)
Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Sl. glasnik RS”, br. 22/15);
Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“ 22/2015)
Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji(„Sl. glasnik RS“ 22/2015)
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata (“Sl. glasnik RS”, br. 93/11);
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za uptrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekta ( “Sl. glasnik RS”, br. 27/15);
Uredba o lokacijskim uslovima ( “Sl. glasnik RS”, br. 35/15);
Pravilnik o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda (“ Sl. list grada Beograda” br. 27/09)
Pravilnik o postavljanju bašte ugostiteljskoj objekta (“Sl. list grada Beograda”, br. 36/07, 2/08, 8/08, 37/12)

Odluke

Odluka o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama (“sl. list grada beograda”, br. 17/15),
Odluka o komunalnom redu ( “Sl. list Beograda”, br. 10/11),;
Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (“Sl. list grada Beograda”, br. 12/01, 11/05, 23,/05, 29/07- dr.odluka, 2/11 i 44/14),
Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda. (“Sl. list grada Beograda» 29/2007, 34/2009, 16/2010, 44/2014)
Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (“Sl. list grada Beograda” br. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 24/10 i 10/11);
Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda (“Sl. list grada Beograda” br. 6/10)
Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda (“Sl. list grada Beograda” br. 37/11 i 55/11)

Planovi

Generalni i prostorni planovi
 Prostorni plan za deo Gradske opštine Surčin („Službeni list grada Beograda“ br.10/2012)
 Izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda („Sl.list grada Beograda“, br. 38/11)
 Generalni plan Beograda („Službeni list grada Beograda“ br. 11/16)
 Generalni plan za cevaste bunare na području Jakova i Boljevaca (Službeni list grada Beograda br. 14/97)
 Generalni plan sa elementima regulacionog planaza izgradnju mreže elektrodistributivnih postrojenja TS 35/10 kv “Ugrinovci” proširenje TS 35/10 kv “Dobanovci” i izgradnju vodova 35 kv od TS 110/35 kv “Beograd 9” do TS 35/10 kv “Ugrinovci” i TS 35/10 kv “Dobanovci” (Službeni list grada Beograda br. 19/01)
 Generalni plan sa elementima regulacionog plana za izgradnju mreže objekata za snabdevanje vodom naselja Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić i Dobanovci (Službeni list grada Beograda br. 22/01)

Regulacioni planovi
 Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I–XIX) („Sl. list grada Beograda“ br. 20/16)
 Plan generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin („Sl. list grada Beograda“ br. 63/15
 Plan generalne regulacije za kompleks „BD AGRO“- zone A, B, C u DObanovcima („Službeni list grada Beograda“ br.10/2012)
 Regulacioni plan radne zone “Surčin-Dobanovci” (Službeni list grada Beograda br. 9/02 )
 Plan generalne regulacije za kompleks “BD Agro” zone “A” “B” i “C” u naselju Dobanovci opština Surčin (Službeni list grada Beograda br. 59/08)
 Regulacioni plan deonice autoputa E-75 i E-70 Dobanovci-Bubanj potok (Službeni list grada Beograda br. 13/99)
 Plan generalne regulacije mreže vatrogasnih stanica („Sl.list grada Beograda“ br. 32/13)
 Plan generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom, (Službeni list br. 34/09)
 Plan generalne regulacije mreže pijaca na prostoru generalnog plana Beograda („Sl.list grada Beograda“, br. 67/13)
 Regulacioni plan za izgradnju TS 35/6 kv “Ostružnica” sa dvostrukim vodom 35 kv do TS 110/35 kv “Toplana Novi Beograd” (Službeni list grada Beograda br. 24/95)
 Regulacioni plan za priključni vodovod od kompleksa posebne namene u Surčinu do puta Surčin-Dobanovci (Službeni list grada Beograda br. 7/96)

Detaljni Urbanistički planovi
 Detaljni urbanistički plan aerodroma “Beograd” (Službeni list grada Beograda br.25/88 )
 Detaljni urbanistički plan industrijske zone “Autoput I” (Službeni list grada Beograda br.10/76)
 Detaljni urbanistički plan magistralnog gasovoda grada Beograda (Službeni list grada Beograda br.2/75a)
 Detaljni urbanistički plan kompleksa uskladištenja i distributivnoig sistema naftnih derivata na području Gornjeg Zemuna (Službeni list grada Beograda br.20/01 )
 Detaljni urbanistički plan vangradskog toplovodaod TE-TO “Nikola Tesla” u Obrenovcu do TO “Novi Beograd” (Službeni list grada Beograda br.16/93)
 Detaljni urbanistički plan za izgradnju glavnog cevovoda sa pratećim objektima sistema za navodnjavanje “Zemun” u Zemunu (Službeni list grada Beograda br.17/94)
 Plan detaljne regualcije za područje privredne zone „autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu (“Sl. list grada Beograda”, br.61/09).
 Plan detaljne regulacije dela radne zone Surčin – Dobanovci za područje između regionalnog puta P267 i kanala Galovica u Dobanovcima Opština Surčin (Službeni list grada Beograda br. 42/07)
 Plan detaljne regulacije naselja Grmovac u Zemunu („Sl.list grada Beograda“ br. 92/14)
 Plan detaljne regulacije deonice autoputa E-75 Batajnica-Dobanovci i deonice autoputa E-70 sa lokacijom naplatne rampe i petlje za aerodrom “Nikola Tesla” u Zemunu i Surčinu – I faza(Službeni list grada Beograda br.32/08),
 Plan detaljne regulacije za trasu opštinskog puta „Sremska gazela” Progar–Bečmen–Dobanovci, opština Surčin („Službeni list grada Beograda“ br.26/2011).
 Plan detaljne regulacije privrednog parka na lokaciji severno od Autoputa E-75 („Sl.list br. 70/13“)
 Plan detaljne regulacije za ulice Vojvođansku i Surčinsku od saobraćajnice T6 do autoputske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin,II Faza – od raskrsnice sa saobraćajnicom koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa aerodromom „Nikola Tesla” do autoputske obilaznice („Sl.list grada Beograda“, br. 18/15)
 Plan detaljne regulacije za ulice Vojvođansku i Surčinsku od saobraćajnice T6 do autoputske obilaznice, I Faza – od saobraćajnice T6 do saobraćajnice koja povezuje predmetni saobraćajni pravac sa aerodromom „Nikola Tesla” („Sl.list grada Beograda“, br. 62/14)
 Plan detaljne regulacije za izgradnju (rekonstrukciju) saobraćajnice od puta PK „Mladost“ na teritoriji GO Obrenovac do naselja Boljevci na teritoriji GO Surčin, sa mostom preko Save, druga faza („Sl.list grada Beograda“, br.)

Odeljenju se mogu podneti sledeći zahtevi koji se odnose na građevinsku, urbanističku (za objekte do 800 m² bruto razvijene građevinske površine) i komunalnu oblast:
– Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
– Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova
– Usaglašeni zahtev za izdavae lokacijskih uslova
– Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
– Usaglašeni Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
– Zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova (u skladu sa čl. 145. Zakona)
– Usaglašeni Zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova (u skladu sa čl. 145. Zakona)
– Zahtev za izdavanje Potvrde o prijavi radova
– Zahtev za izdavanje Potvrde o prijavi temelja
– Zahtev za izdavanje Potvrde o završetku objekta u konstruktivnom smislu
– Zahtev za priključenje na infrastrukturu.
– Zahtev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta
– Zahtev za specifikaciju posebnih delova stana

Svi gore navedeni zahtevi se rešavaju u postupku Objedinjene procedure, a prijave i zahtevi se podnose elektronskim putem, preko sajta APR-a.

– Zahtev za određivanje broja stana
– Zahtev za izdavanje potvrde za projekte parcelacije/preparcelacije
– Zahtev za ozakonjenje objekata
– Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama i raklmanih panoa do 2 m2
– Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar)
– Zahtev za izdavanje odobrenja za seču stabala
– Zahtev za postavljanje balon-hala sportske namene
– Zahtev za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata
– Zahtev za postavljanje tezgi i drugih pokretnih objekata

• Po primljenom zahtevu za izdavanje informacije o lokaciji, ista se izdaje u roku od 8 dana od podnošenja.
• Po primljenom zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, uz koji je dostavljeno i idejno rešenje, Odeljenje pribavlja službenim putem uslove i saglasnosti od imaoca javnih ovlašćenja i po dobijanju istih izdaje lokacijske uslove.
• Po primljenom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, vrši se pregled priložene tehničke i pravne dokumentacije, izdaje se rešenje u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može uložiti žalba. Po isteku roka za žalbu, na rešenje na koje nije bilo žalbe, stavlja se klauzula pravosnažnosti a ako je bilo žalbe, ista se sa svim spisima predmeta prosleđuje na dalju nadležnost drugostepenom organu (Gradski sekretarijat za imovinske i pravne poslove).
• Po primljenom zahtevu za izdavanje rešenja o kojim se odobravaju radovi u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, vrši se pregled priložene tehničke i pravne dokumentacije, izdaje se rešenje u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može uložiti žalba. Po isteku roka za žalbu, na rešenje na koje nije bilo žalbe, stavlja se klauzula pravosnažnosti a ako je bilo žalbe, ista se sa svim spisima predmeta prosleđuje na dalju nadležnost drugostepenom organu (Gradski sekretarijat za imovinske i pravne poslove),
• Po prijemu zahteva za izdavanje Potvrde o prijavi izvođenja radova, ista se izdaje bez odlaganja,
• Po prijemu zahteva za specifikaciju posebnih delova zgrada, vrši se specifikacija na osnovu projektne dokumentacije po kojoj je izdata građevinska dozvola,
• Po prijemu zahteva za određivanje broja stana, na stamebnim objektima sa više stambenih jedinica isti se određuje ako nije odrđen u projektnoj dokumentaciji,
• Po prijemu zahteva za izdavanje upotrebne dozvole dostavlja se Tehnički pregled objekta sa elaboratom geodetskih radova i ista se izdaje u roku od 5 dana,
• Po prijemu zahteva za parcelaciju dostavlja se Projekat parcelacije nakon čega se izdaje Potvrda o izvršenoj parcelaciji
• Postupak ozakonjenja objekata se sprovodi na osnovu prijava i zahteva za legalizaciju objekata podnešenih do 29.01.2015. godine, kao i pokretanjem postupka po službenoj dužnosti, na osnovu dostavljenog Rešenja građevinske inspekcije o rušenju nelegalno izgrađenog objekata. Odeljenje za urbanizam građevinske i komunalne poslove obaveštava vlasnika nelegalno izgrađenog objekta da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja dostavi dokaz o odgovarajućem, osim u slučaju ako je isti dostavljen u postupku legalizacije objekata. Nakon što utvrdi postojanje odgovarajućeg prava, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 30 dana dostavi izveštaj o zatečenom stanju, geodetski snima odnosno elaborat geodetskih radova, odnosno kopiju plana. Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja dostavlja vlasniku nelegalno izrađenog objekta obaveštenje da u roku od 15 dana od dana prijema istog plati taksu za ozakonjenje. Po dostavljanju dokaza da je plaćena taksa, izdaje se rešenje o ozakonjenju.

Zahtev iz komunalnih oblasti podnosi se na obrascu ili slobodnoj formi uz potrebnu dokumentaciju. Odeljenje razmatra zahtev, pribavlja potrebne saglasnosti nadležnih organa i donosi rešenje. Na doneto rešenje stranka ima pravo žalbe drugostepenom organu- Veću GO Surčin, u propisanom roku.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje i kontroliše rad Odeljenja, stara se o efikasnom sprovođenju objedinjene procedure , o blagovremienom,  zakonitom i kvalitetnom izvršavanju i drugih poslova i zadataka iz delokruga Odeljenja,  donosi rešenja  i druga pojedinačna akta, raspoređuje poslove, daje uputstva i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima  za njihovo izvršavanje, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini zaposlenih, izrađuje izveštaje i planove rada Odeljenja, radi na rešavanju najsloženijih predmeta, daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa iz delokruga Odeljenja, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje organa opštine, i druge poslove po nalogu načelnika Uprave

Načelnik odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove GO Surčin

Dobrinka Tošić
telefon: 011/8442-111
lok: 117

Print Friendly, PDF & Email