Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности врши следеће послове:

 • прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;
 • прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом;
 • у сарадњи са образовно-васпитном установом, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;
 • организује послове превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе;
 • организује послове превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;
 • организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју;
 • доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града;
 • обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине;
 • обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта;
 • спроводи стратегију и акциони план политике за младе града;
 • доноси акциони план за младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом града;
 • прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе;
 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
 • прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју,
 • доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине, у складу са актима града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 • спроводи мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима града;
 • припрема стратегије од локалног значаја у складу са актима града и нацрте аката из делокруга Одељења које доносе органи општине и
 • друге послове у складу са законским и подзаконским актима.

Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у Општини, и то:

 • административно-техничке послове у вези са стипендирањем и кредитирањем ђака и студената;
 • обраду докумената и рачуна за покриће трошкова сахране корисника социјалне заштите;
 • управно-правне и административно-техничке послове у области борачко-инвалидске заштите и све књиговодствено-рачуноводствене послове везане за исплату средстава из ове области;
 • врши све послове збрињавања избеглих, прогнаних и привремено расељених лица и све послове регулисања избегличког статуса;
 • обавља одређене послове приватног предузетништва.

Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује и контролише рад Одељења, стара се о законитости и благовременом обављању послова, о пуној запослености и дисциплини запослених, унапређењу и техничкој опремљености Одељења, припрема информације и извештаје из делокруга Одељења  за потребе органа општине и даје мишљења о предлозима закона,  других прописа и општих аката из области привреде, пољопривреде, заштите животне средине, образовања и васпитања, спорта, културе, социјалне и борачко-инвалидске заштите, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине, извршава најсложеније послове и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима,  стара се о развоју пољопривреде, угоститељства, занатства, туризма, трговине и других области привреде, заштите животне средине  на подручју општине као и послове из образовно васпитне делатности, културно-уметничког стваралаштва, спорта, омладине, људских права, борачко-инвалидске заштите, поверени послови за питања избеглих и интерно расељених лица,  и друге послове по налогу начелника Управе.

Начелник одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности ГО Сурчин

Александра Јелесијевић Глигорић
телефон: 011/8442-111
лок: 129

Print Friendly, PDF & Email