Odeljenje za lokalno ekonomski razvoj

U Odeljenju za lokalno ekonomski razvoj obavljaju se poslovi: upravljanje procesom izrade projekata i programa od interesa za Gradsku opštinu; nosilac je aktivnosti planiranja strateškog ekonomskog razvoja; vrši pripremu, upravljanje i realizaciju razvojnih projekata; pripremu baze podataka o ekonomskom ambijentu Opštine, domaćim i stranim investitorima; o slobodnom opštinskom vlasništvu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja; rasploživom stručnom osobolju; istraživanje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa;  pripremanja, upravljanja i realizacije razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture; izrada projekcije budućih kretanja i predlaganje strategije za dalji razvoj; uspostavljanje privrednih kontakata i staranje o privlačenju novih investitora u opštinu; priprema strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima grada i nacrte akata iz delokruga Odeljenja koje donose organi opštine; poslovi u oblasti poljoprivrede koji se odnose na: izradu godišnjeg programa uređenja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine, zaštitu korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, vodoprivrede; praćenje stanja u oblasti poljoprivrede i stvaranje povoljnijih uslova za obavljanje ove delatnosti, organizovanje sistematske analize kvaliteta poljoprivrednog zemljišta; poslovi sprovođenja aktivnosti i pružanje podrške u zapošljavanju sezonkih radnika u poljoprivredi; organizovanje edukativnih skupova poljoprivrednih proizvođača, pomaganje poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa upisom u registar poljoprivrednih gazdinstava i ostvarivanje prava na subvencije u skladu sa aktima grada i republike, administrativno-tehničke poslove za rad komisije za procenu štete, poslovi uspostavljanja kontakata sa međunarodnim organizacijama i donatorima; uspostavljavanja kvaliteta dokumenata i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog sa zahtevima standarda ISO 9001, sprovođenja utvrđene politike kvaliteta, izradu, reviziju i održavanje Poslovnika o kvalitetu, pregled i kontrolu dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom, koordinaciju aktivnosti ciklusa obuke provere sistema menadžmenta kvalitetom, verifikaciju primene predloženih  i sprovedenih korektivnih i preventivnih mera.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje i kontroliše rad Odeljenja, stara se o zakonitosti i blagovremenom obavljanju poslova, o punoj zaposlenosti i disciplini zaposlenih, unapređenju i tehničkoj opremljenosti Odeljenja, priprema informacije i izveštaje iz delokruga Odeljenja  za potrebe organa opštine i daje mišljenja o predlozima zakona,  drugih propisa i opštih akata iz oblasti privrede, poljoprivrede, zaštite životne sredine, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje organa opštine, izvršava najsloženije poslove i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima,  stara se o razvoju poljoprivrede, ugostiteljstva, zanatstva, turizma, trgovine i drugih oblasti privrede, zaštite životne sredine  na području opštine i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.


Načelnik odeljenja za za lokalno ekonomski razvoj GO Surčin

Aleksandra Jelesijević Gligorić
telefon: 011/8442-111
lok: 129

Print Friendly, PDF & Email