Odeljenje za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti vrši sledeće poslove:

 • prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola;
 • prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja, u skladu sa zakonom;
 • u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom;
 • organizuje poslove prevoza dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole;
 • organizuje poslove prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole;
 • organizuje prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;
 • podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području;
 • donosi program razvoja sporta na nivou gradske opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou grada;
 • obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta na području gradske opštine;
 • obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnovati ustanove u oblasti sporta;
 • sprovodi strategiju i akcioni plan politike za mlade grada;
 • donosi akcioni plan za mlade opštine, u skladu sa strategijom i akcionim planom grada;
 • prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade;
 • stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;
 • pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području;
 • prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području,
 • donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine, u skladu sa aktima grada i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 • sprovodi mere zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima grada;
 • priprema strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima grada i nacrte akata iz delokruga Odeljenja koje donose organi opštine i
 • druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to:

 • administrativno-tehničke poslove u vezi sa stipendiranjem i kreditiranjem đaka i studenata;
 • obradu dokumenata i računa za pokriće troškova sahrane korisnika socijalne zaštite;
 • upravno-pravne i administrativno-tehničke poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite i sve knjigovodstveno-računovodstvene poslove vezane za isplatu sredstava iz ove oblasti;
 • vrši sve poslove zbrinjavanja izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica i sve poslove regulisanja izbegličkog statusa;
 • obavlja određene poslove privatnog preduzetništva.

Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje i kontroliše rad Odeljenja, stara se o zakonitosti i blagovremenom obavljanju poslova, o punoj zaposlenosti i disciplini zaposlenih, unapređenju i tehničkoj opremljenosti Odeljenja, priprema informacije i izveštaje iz delokruga Odeljenja  za potrebe organa opštine i daje mišljenja o predlozima zakona,  drugih propisa i opštih akata iz oblasti privrede, poljoprivrede, zaštite životne sredine, obrazovanja i vaspitanja, sporta, kulture, socijalne i boračko-invalidske zaštite, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje organa opštine, izvršava najsloženije poslove i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima,  stara se o razvoju poljoprivrede, ugostiteljstva, zanatstva, turizma, trgovine i drugih oblasti privrede, zaštite životne sredine  na području opštine kao i poslove iz obrazovno vaspitne delatnosti, kulturno-umetničkog stvaralaštva, sporta, omladine, ljudskih prava, boračko-invalidske zaštite, povereni poslovi za pitanja izbeglih i interno raseljenih lica,  i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti GO Surčin

Aleksandra Jelesijević Gligorić
telefon: 011/8442-111
lok: 129

Print Friendly, PDF & Email