Одељење за финансије

У Одељењу за финансије, обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и израду одлуке о буџету и решења о привременом финансирању; праћење буџетских прихода и примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава; израда нацрта буџета општине; израда стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова индиректних буџетских корисника; финансијско планирање; управљање готовинским средствима; контролу расхода буџета; буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање слободних средстава; праћење и обрачун масе зарада запослених у Управи, изабраних и постављених лица у органима општине, и достављање извештаја надлежним органима; финансијско-рачуноводствене послове; формирање књиговодствених исправа; формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; вођење пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; статистичко-евиденционе послове; израду периодичних обрачуна, завршног рачуна и свих врста финансијских извештаја у складу са законским и подзаконским актима; консолидацију рачуна и подрачуна директних и индиректних корисника;припрему нацрта аката из делокруга рада Одсека које доносе органи општине; врши се провера примене закона поштовања правила интерне контроле; контрола директних и индиректних корисника буџета; свих трансакција рачуна прихода и расхода, финансијских средстава и обавеза; контрола новчане документације и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава; контрола свих трансакција која се тичу буџетских примања и издатака, послови из области јавних набавки и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.

 

2018ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2018
2017ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Упутство за припрему буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину
Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa (ажурирано април 2017)
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета 2018. годину
Обрасци за припрему програмског буџета 2018-16.11.2017
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018 годину
ПРИЛОГ 2а и 2б-Преглед капиталних пројеката-2018
2017Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за девет месеци 2017.године
2017ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01-06.2017. ГОДИНЕ
2017ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2017УПУТСТВО ЗА УВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
2017ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
2017ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017 ГОДИНУ
2017УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА
ПРИЛОГ 1 - ПЛАТЕ
ПРИЛОГ 2 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.-30.09.2016
2016ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016-30.06.2016
2016ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2015ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2015 ГОДИНУ