Одељење за финансије

У Одељењу за финансије, обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и израду одлуке о буџету и решења о привременом финансирању; праћење буџетских прихода и примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава; израда нацрта буџета општине; израда стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова индиректних буџетских корисника; финансијско планирање; управљање готовинским средствима; контролу расхода буџета; буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање слободних средстава; праћење и обрачун масе зарада запослених у Управи, изабраних и постављених лица у органима општине, и достављање извештаја надлежним органима; финансијско-рачуноводствене послове; формирање књиговодствених исправа; формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; вођење пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; статистичко-евиденционе послове; израду периодичних обрачуна, завршног рачуна и свих врста финансијских извештаја у складу са законским и подзаконским актима; консолидацију рачуна и подрачуна директних и индиректних корисника;припрему нацрта аката из делокруга рада Одсека које доносе органи општине; врши се провера примене закона поштовања правила интерне контроле; контрола директних и индиректних корисника буџета; свих трансакција рачуна прихода и расхода, финансијских средстава и обавеза; контрола новчане документације и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава; контрола свих трансакција која се тичу буџетских примања и издатака, послови из области јавних набавки и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи и организује, координира, усмерава и контролише рад непосредних извршилаца Одељења, стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга Oдељења, обавља најсложеније послове, распоређује послове, даје упутства и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима  за њихово извршавање, стара се о пуној запослености и дисциплини непосредних извршилаца, израђује извештаје и планове рада Одељења, припрема информације извештаје и акте из области Одељења за потребе органа  општине,  стара се о техничкој опремљености Одељења, прати  законе везане за буџет и законе који се односе на  јавна предузећа као индиректне кориснике, даје упутства индиректним корисницима за израду финансијских планова, координира радом свих извршилаца, координира пословима на изради буџета, завршног рачуна буџета,  прати наменско коришћење буџетских средстава, сарађује са другим органима и организацијама и друге послове по налогу начелника Управе.

Начелник одељења за финансије ГО Сурчин

Биљана Бранковић
телефон: 011/8443-753


2019План поступног увођења родноодговорног буџетирања за 2020.
2019ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНЦИМА ПРОГРАМА

Извештај о годишњем учинку 2018
Табела за годишње извештавање о извршењу програма
Упутство за учинке
2019ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

КФ Образац Захтев за финансирање новог КП
КН Образац Извештај о напретку реализације
КР Образац Захтев за финансирање КП реализација у току
Образац КИ
Образац КЗ
Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте 18-2018-130
Уредба о садржини, начину припреме и оцене капиталних пројеката
Табела за рангирање
2019ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
2018ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2019Упутство директним корисницима за израду одлуке о будзету и финансијских планова
2019Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019 годину
2019Униформни програми и програмске активности ЈЛС
2019Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора
2019Обрасци за програмски буџет 2019
2018Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за период 01.01.-30.09.2018
2018Информације у вези припреме предлога финансијских планова директних буџетских корисника Градске општине Сурчин
2018Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за период 01.01.2018-30.06.2018
2018ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2018План поступног увођења родноодговорног буџетирања за 2019
2018ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ГО СУРЧИН 2018
2018ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018 ГОДИНУ
2017Одлука о завршном рачуну ГО Сурчин за 2017. годину
2017Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за 2017. годину
2017ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Упутство за припрему буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину
Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa (ажурирано април 2017)
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета 2018. годину
Обрасци за припрему програмског буџета 2018-16.11.2017
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018 годину
ПРИЛОГ 2а и 2б-Преглед капиталних пројеката-2018
Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за девет месеци 2017.године
2017ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01-06.2017. ГОДИНЕ
2017ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2017УПУТСТВО ЗА УВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
2017ДРУГА ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
2017ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
2017ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017 ГОДИНУ
2017УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА
ПРИЛОГ 1 - ПЛАТЕ
ПРИЛОГ 2 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.-30.09.2016
2016ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016-30.06.2016
2016ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2015ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2015 ГОДИНУ
Print Friendly, PDF & Email