Odeljenje za finansije

U Odeljenju za finansije obavljaju se poslovi: planiranja,pripremanja i izrade nacrta odluke o budžetu, rebalansu budžeta i privremenom finansiranju opštine; pripremanje uputstava koja sadrže smernice za izradu budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; izrada predloga finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika; izrada periodičnih  izveštaja o izvršenju budžeta; izrada tromesečnih kvota za izvršenje budžeta; izrada predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne budžetske rezerve i promene aproprijacije;izrada predsedničkih rešenja o isplatama; praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade; praćenje izvršenja prihoda i rashoda; evidencija, praćenje i izveštavanje o utrošku transfernih sredstava i sredstava  donacija; izrada izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta; upravljanje gotovinskim sredstvima; upravljanje dugom i finansijskom imovinom,plasiranje slobodnih sredstava; vođenje evidencije o menicama i bankarskim garancijama; evidentiranje osnovnih sredstava i priprema podataka za popis finansijske i nefinansijske imovine; finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja; pripremanje zahteva za otvaranje i zatvaranje budžetskih računa; pripremanje, kontrola i izvršavanje zahteva za plaćanje; praćenje i kontrola CRF evidencije; vođenje glavne knjige trezora, pomoćnih knjiga i evidencija; izrada završnog računa budžeta, konsolidovanog završnog računa i završnog računa direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; obračunavanje zarada i naknada zarada; evidencija putnih naloga; izrada M4 obrasca; izrada potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku; izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima; vođenje poslovnih knjiga za direktne i  indirektne budžetske korisnike; izrada obrasca za Registar zaposlenih; usaglašavanje obaveza i potraživanja putem  IOS-a; priprema informacija za objavljivanje na sajtu opštine; priprema podataka za informator o radu iz nadležnosti odeljenja; izrada finansijske dokumentacije za naplatu  zakupa poslovnog prostora i troškova koji proističu iz zakupa,kao i praćenje realizacije ovih prihoda ; formiranje potrebne dokumentacije  za izvršavanje rashoda; statističko-evidencioni poslovi; stručni, administrativni i tehnički poslovi u vezi sa postupcima  nabavki za potrebe Gradske opštine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; poslovi koji se odnose na pripremu internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, prati postupak javnih nabavki; sarađuje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.U okviru Odeljenja vrši se i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi i organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad neposrednih izvršilaca Odeljenja, stara se o blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova iz delokruga Odeljenja, obavlja najsloženije poslove, raspoređuje poslove, daje uputstva i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima  za njihovo izvršavanje, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini neposrednih izvršilaca, izrađuje izveštaje i planove rada Odeljenja, priprema informacije izveštaje i akte iz oblasti Odeljenja za potrebe organa  opštine,  stara se o tehničkoj opremljenosti Odeljenja, prati  zakone vezane za budžet i zakone koji se odnose na  javna preduzeća kao indirektne korisnike, daje uputstva indirektnim korisnicima za izradu finansijskih planova, koordinira radom svih izvršilaca, koordinira poslovima na izradi budžeta, završnog računa budžeta,  prati namensko korišćenje budžetskih sredstava, sarađuje sa drugim organima i organizacijama i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja za finansije GO Surčin
Biljana Branković
telefon: 011/8443-753


MESEČNI IZVEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA


DOKUMENTA ZA PREGLED I PREUZIMANJE

2020REBALANS 1 ZA 2020
2020GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET GO SURČIN 2020
2020Odluka o budžetu GO Surčin za 2020. godinu
2019Nacrt odluke o budžetu GO Surčin za 2020. godinu
2019Izmena odluke o budžetu GO Surčin za 2019. godinu
2019Izveštaj o izvršenju budžeta za 9 meseci 2019
2019POZIV I ANKETNI LISTIĆ ZA KREIRANJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU
2019Rebalans za 2019
2019Izveštaj o izvršenju budžeta 6. mesec 2019
2019Uniformni programi i programske aktivnosti JLS
2019Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu
2019Uputsvo za pripremu finansijskih planova za 2020
2019Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora
2019Izveštaj o izvršenju budžeta 2018
2019Odluka o završnom računu 2018
2019GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2018.GODINU
2019Plan postupnog uvođenja rodnoodgovornog budžetiranja za 2020.
2019GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINCIMA PROGRAMA

Izveštaj o godišnjem učinku 2018
Tabela za godišnje izveštavanje o izvršenju programa
Uputstvo za učinke
2019PLAN JAVNIH INVESTICIJA


KF Obrazac Zahtev za finansiranje novog KP
KN Obrazac Izveštaj o napretku realizacije
KR Obrazac Zahtev za finansiranje KP realizacija u toku
Obrazac KI
Obrazac KZ
Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte 18-2018-130
Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene kapitalnih projekata
Tabela za rangiranje
Instrukcija za PJI za grad Beograd i GO grada Beograda 2020-2022.
Uputstvo za predlaganje kapitalnih projekata radi pripreme plana javnih investicija za period 2020-2022
Rešenje -komisija za kapex
2019ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU
2018ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2019Uputstvo direktnim korisnicima za izradu odluke o budzetu i finansijskih planova
2019Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019 godinu
2019Uniformni programi i programske aktivnosti JLS
2019Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora
2019Obrasci za programski budžet 2019
2018Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za period 01.01.-30.09.2018
2018Informacije u vezi pripreme predloga finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika Gradske opštine Surčin
2018Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za period 01.01.2018-30.06.2018
2018ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2018Plan postupnog uvođenja rodnoodgovornog budžetiranja za 2019
2018GRAĐANSKI BUDŽET GO SURČIN 2018
2018ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018 GODINU
2017Odluka o završnom računu GO Surčin za 2017. godinu
2017Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za 2017. godinu
2017PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GO SURČIN ZA 2018. GODINU

Uputstvo za pripremu budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu
Uputstvo za izradu programskog budžeta (ažurirano april 2017)
Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu programskog budžeta 2018. godinu
Obrasci za pripremu programskog budžeta 2018-16.11.2017
Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta
Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018 godinu
PRILOG 2a i 2b-Pregled kapitalnih projekata-2018
Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za devet meseci 2017.godine
2017IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA PERIOD 01-06.2017. GODINE
2017PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2017UPUTSTVO ZA UVOĐENJE RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA
2017DRUGA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU
2017ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU
2017ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017 GODINU
2017UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2016 GODINU
2016ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2016PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GO SURČIN ZA 2017. GODINU

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA
OBRASCI ZA PROGRAMSKI BUDŽET
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA
UPUTSTVO ZA IZRADU BUDŽETA GO SURČIN ZA 2017. GODINU
CILJEVI PROGRAMA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I LISTA UNIFORMNIH INDIKATORA ZA PROGRAMSKU STRUKTURU BUDŽETA
PRILOG 1 - PLATE
PRILOG 2 - KAPITALNE INVESTICIJE
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD OD 01.01.2016.-30.09.2016
2016ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD OD 01.01.2016-30.06.2016
2016ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2015ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2015 GODINU
Print Friendly, PDF & Email