Odeljenje za finansije

U Odeljenju za finansije obavljaju se poslovi: planiranja,pripremanja i izrade nacrta odluke o budžetu, rebalansu budžeta i privremenom finansiranju opštine; pripremanje uputstava koja sadrže smernice za izradu budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; izrada predloga finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika; izrada periodičnih  izveštaja o izvršenju budžeta; izrada tromesečnih kvota za izvršenje budžeta; izrada predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne budžetske rezerve i promene aproprijacije;izrada predsedničkih rešenja o isplatama; praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade; praćenje izvršenja prihoda i rashoda; evidencija, praćenje i izveštavanje o utrošku transfernih sredstava i sredstava  donacija; izrada izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta; upravljanje gotovinskim sredstvima; upravljanje dugom i finansijskom imovinom,plasiranje slobodnih sredstava; vođenje evidencije o menicama i bankarskim garancijama; evidentiranje osnovnih sredstava i priprema podataka za popis finansijske i nefinansijske imovine; finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja; pripremanje zahteva za otvaranje i zatvaranje budžetskih računa; pripremanje, kontrola i izvršavanje zahteva za plaćanje; praćenje i kontrola CRF evidencije; vođenje glavne knjige trezora, pomoćnih knjiga i evidencija; izrada završnog računa budžeta, konsolidovanog završnog računa i završnog računa direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; obračunavanje zarada i naknada zarada; evidencija putnih naloga; izrada M4 obrasca; izrada potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku; izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima; vođenje poslovnih knjiga za direktne i  indirektne budžetske korisnike; izrada obrasca za Registar zaposlenih; usaglašavanje obaveza i potraživanja putem  IOS-a; priprema informacija za objavljivanje na sajtu opštine; priprema podataka za informator o radu iz nadležnosti odeljenja; izrada finansijske dokumentacije za naplatu  zakupa poslovnog prostora i troškova koji proističu iz zakupa,kao i praćenje realizacije ovih prihoda ; formiranje potrebne dokumentacije  za izvršavanje rashoda; statističko-evidencioni poslovi; stručni, administrativni i tehnički poslovi u vezi sa postupcima  nabavki za potrebe Gradske opštine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; poslovi koji se odnose na pripremu internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, prati postupak javnih nabavki; sarađuje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.U okviru Odeljenja vrši se i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi i organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad neposrednih izvršilaca Odeljenja, stara se o blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova iz delokruga Odeljenja, obavlja najsloženije poslove, raspoređuje poslove, daje uputstva i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima  za njihovo izvršavanje, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini neposrednih izvršilaca, izrađuje izveštaje i planove rada Odeljenja, priprema informacije izveštaje i akte iz oblasti Odeljenja za potrebe organa  opštine,  stara se o tehničkoj opremljenosti Odeljenja, prati  zakone vezane za budžet i zakone koji se odnose na  javna preduzeća kao indirektne korisnike, daje uputstva indirektnim korisnicima za izradu finansijskih planova, koordinira radom svih izvršilaca, koordinira poslovima na izradi budžeta, završnog računa budžeta,  prati namensko korišćenje budžetskih sredstava, sarađuje sa drugim organima i organizacijama i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja za finansije GO Surčin
Biljana Branković


MESEČNI IZVEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA


DOKUMENTA ZA PREGLED I PREUZIMANJE

2020Odluka o završnom računu 2019
2020Izveštaj o izvršenju budžeta 12 mesec 2019
2020Izveštaj o izvršenju budžeta 6 mesec 2020
2020Rebalans 2 za 2020
2020UREDBA O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA
2020Pravilnik-o-sadržini-rokovima-i-postupku-dostavljanja-investicione-dokumentacije-za-kapitalne-projekte-18-2018-130
2020Obrazac KZ
2020Obrazac KI
2020KR-Obrazac-Zahtev-za-finansiranje-KP-realizacija-u-toku
2020KF-Obrazac-Zahtev-za-finansiranje-novog-KP-1
2020KN-Obrazac-Izvestaj-o-napretku-realizacije-2
2020blanko tabela za PJI
2020Uputstvo za pripremu programskog budžeta 2021
2020Uputstvo direktnim korisnicima za budžet 2021. godine
2020Uniformni programi i programske aktivnosti JLS za 2021 -Aneks 5
2020Prilog-1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2021. godinu
2020REBALANS 1 ZA 2020
2020Plan postupnog uvođenja rodnoodgovornog budžetiranja za 2021
2020GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET GO SURČIN 2020
2020Odluka o budžetu GO Surčin za 2020. godinu
2019Nacrt odluke o budžetu GO Surčin za 2020. godinu
2019Izmena odluke o budžetu GO Surčin za 2019. godinu
2019Izveštaj o izvršenju budžeta za 9 meseci 2019
2019POZIV I ANKETNI LISTIĆ ZA KREIRANJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU
2019Rebalans za 2019
2019Izveštaj o izvršenju budžeta 6. mesec 2019
2019Uniformni programi i programske aktivnosti JLS
2019Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu
2019Uputsvo za pripremu finansijskih planova za 2020
2019Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora
2019Izveštaj o izvršenju budžeta 2018
2019Odluka o završnom računu 2