Odeljenje za finansije

U Odeljenju za finansije, obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremu i izradu odluke o budžetu i rešenja o privremenom finansiranju; praćenje budžetskih prihoda i primanja po uplatnim računima javnih prihoda i praćenje budžetskih rashoda i izdataka za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava; izrada nacrta budžeta opštine; izrada stručnih uputstava koja sadrže smernice kao osnov za izradu finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika; finansijsko planiranje; upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu rashoda budžeta; budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora; upravljanje dugom i finansijskom imovinom; plasiranje slobodnih sredstava; praćenje i obračun mase zarada zaposlenih u Upravi, izabranih i postavljenih lica u organima opštine, i dostavljanje izveštaja nadležnim organima; finansijsko-računovodstvene poslove; formiranje knjigovodstvenih isprava; formiranje dokumentacije o isplati i obustavi zakonskih i drugih obaveza; kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; blagajničko poslovanje; vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija o korisnicima; usaglašavanje potraživanja i obaveza; statističko-evidencione poslove; izradu periodičnih obračuna, završnog računa i svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; konsolidaciju računa i podračuna direktnih i indirektnih korisnika;pripremu nacrta akata iz delokruga rada Odseka koje donose organi opštine; vrši se provera primene zakona poštovanja pravila interne kontrole; kontrola direktnih i indirektnih korisnika budžeta; svih transakcija računa prihoda i rashoda, finansijskih sredstava i obaveza; kontrola novčane dokumentacije i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovorenih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; kontrola svih transakcija koja se tiču budžetskih primanja i izdataka, poslovi iz oblasti javnih nabavki i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi i organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad neposrednih izvršilaca Odeljenja, stara se o blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova iz delokruga Odeljenja, obavlja najsloženije poslove, raspoređuje poslove, daje uputstva i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima  za njihovo izvršavanje, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini neposrednih izvršilaca, izrađuje izveštaje i planove rada Odeljenja, priprema informacije izveštaje i akte iz oblasti Odeljenja za potrebe organa  opštine,  stara se o tehničkoj opremljenosti Odeljenja, prati  zakone vezane za budžet i zakone koji se odnose na  javna preduzeća kao indirektne korisnike, daje uputstva indirektnim korisnicima za izradu finansijskih planova, koordinira radom svih izvršilaca, koordinira poslovima na izradi budžeta, završnog računa budžeta,  prati namensko korišćenje budžetskih sredstava, sarađuje sa drugim organima i organizacijama i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja za finansije GO Surčin

Biljana Branković
telefon: 011/8443-753


2019Plan postupnog uvođenja rodnoodgovornog budžetiranja za 2020.
2019GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINCIMA PROGRAMA

Izveštaj o godišnjem učinku 2018
Tabela za godišnje izveštavanje o izvršenju programa
Uputstvo za učinke
2019PLAN JAVNIH INVESTICIJA

KF Obrazac Zahtev za finansiranje novog KP
KN Obrazac Izveštaj o napretku realizacije
KR Obrazac Zahtev za finansiranje KP realizacija u toku
Obrazac KI
Obrazac KZ
Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte 18-2018-130
Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene kapitalnih projekata
Tabela za rangiranje
2019ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU
2018ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2019Uputstvo direktnim korisnicima za izradu odluke o budzetu i finansijskih planova
2019Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019 godinu
2019Uniformni programi i programske aktivnosti JLS
2019Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora
2019Obrasci za programski budžet 2019
2018Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za period 01.01.-30.09.2018
2018Informacije u vezi pripreme predloga finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika Gradske opštine Surčin
2018Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za period 01.01.2018-30.06.2018
2018ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2018Plan postupnog uvođenja rodnoodgovornog budžetiranja za 2019
2018GRAĐANSKI BUDŽET GO SURČIN 2018
2018ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018 GODINU
2017Odluka o završnom računu GO Surčin za 2017. godinu
2017Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za 2017. godinu
2017PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GO SURČIN ZA 2018. GODINU

Uputstvo za pripremu budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu
Uputstvo za izradu programskog budžeta (ažurirano april 2017)
Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu programskog budžeta 2018. godinu
Obrasci za pripremu programskog budžeta 2018-16.11.2017
Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta
Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018 godinu
PRILOG 2a i 2b-Pregled kapitalnih projekata-2018
Izveštaj o izvršenju budžeta GO Surčin za devet meseci 2017.godine
2017IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA PERIOD 01-06.2017. GODINE
2017PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
2017UPUTSTVO ZA UVOĐENJE RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA
2017DRUGA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU
2017ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017. GODINU
2017ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2017 GODINU
2017UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2016 GODINU
2016ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2016PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GO SURČIN ZA 2017. GODINU

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA
OBRASCI ZA PROGRAMSKI BUDŽET
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA
UPUTSTVO ZA IZRADU BUDŽETA GO SURČIN ZA 2017. GODINU
CILJEVI PROGRAMA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I LISTA UNIFORMNIH INDIKATORA ZA PROGRAMSKU STRUKTURU BUDŽETA
PRILOG 1 - PLATE
PRILOG 2 - KAPITALNE INVESTICIJE
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD OD 01.01.2016.-30.09.2016
2016ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2016IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD OD 01.01.2016-30.06.2016
2016ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2016 GODINU
2015ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2015 GODINU
Print Friendly, PDF & Email