BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

⇒ PREUZMITE DOKUMENTA ⇐

U delu za boračko-invalidsku zaštitu radi uspešnog i celovitog ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa stranaka koristimo podatke iz službenih evidencija organa neophodnih za odlučivanje i to: državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije i organa i organizacija lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja. Najčešći način pribavljanja navedenih podataka je službenim putem.

Najčešća prava koja stranke ostvaruju u našem organu su: pravo na mesečno novčano primanje, porodična invalidnina, pomoć u slučaju smrti,naknada pogrebnih troškova,pravo na ortopedska pomagala.

Za ostvarivanje i usklađivanje prava na mesečno novčano primanje tražimo podatke iz službenih evidencija pisanim putem (putem dopisa) sledećih državnih organa: Republički geodetski zavod – Katastar nepokretnosti Surčin, Poreska uprava – Filijala Surčin, RFPIO, Agencija za privredne registre – Registar privrednih subjekata, NSZ.

Za lica rođena u bivšim republikama- BIH i Hrvatskoj, obavezno je pribavljanje potvrda o iznosu penzije ostvarenom u tim republikama. U svrhu pribavljanja navedenih potvrda obavezno je prilaganje ovlašćenja  koje korisnici daju GO Surčin da u njihovo ime i za njihov račun može zahtevati podatke neophodne za odlučivanje, a koja  ovlašćenja se overavaju u GO Surčin.

Uverenje škole ili fakulteta o tome da se korisnik nalazi na školovanju smo tražili od stranaka da nam dostave dok nije doneta Obavezna instrukcija za primenu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica u 2016. godini, dana 23.05.2016. godine kojom se propisuje da je od škole/ustanove, po službenoj dužnosti, potrebno pribaviti dokaz o tome da li se korisnik nalazi na školovanju. Stranke obaveštavamo telefonskim ili pisanim putem o podacima koje treba da nam dostave.

Za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu pribavljali smo po službenoj dužnosti samo uverenje iz Kaznene evidencije MUP-a – Policijska uprava za grad Beograd, dok su nam stranke dostavljale uverenje o državljanstvu, izvod iz Matične knjige rođenih i izvod iz Matične knjige venčanih. O dostavi pomenutih podataka stranke smo obično obaveštavali usmenim putem kada dođu na konsultacije o ostvarivanju prava. Shodno uputstvu o primeni odredaba čl.9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS, br. 18/16) na dalje smo u obavezi da podatke koje nam je stranka dostavljala pribavljamo po službenoj dužnosti.

Prilikom ostvarivanja prava na pomoć u slučaju smrti stranke nam, po našem zahtevu, dostavljaju izvod iz Matične knjige umrlih, overenu izjavu dva svedoka da su sa preminulim korisnikom živele u zajedničkom domaćinstvu do njegove smrti, starale se o njemu i snosile troškove sahrane, i fotokopije računa pogrebnih troškova.

Prilikom prijave smrti korisnika, stranke nam same dostavljaju izvod iz Matične knjige rođenih kako bi dokazale da je korisnik preminuo. U slučaju da smrt ne bude prijavljena u zakonskom roku, a ovaj organ sazna za istu vršeći svoju dužnost, izvod iz Matične knjige umrlih pribavlja službenim putem.

Uputstvom o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku ( „Službeni glasnik RS“, br. 18/16) kojim je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, u čl. 9. stav 3. predviđeno je da je organ dužan da po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok saglasno stavu 4. istog člana organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima  se ne vodi službena evidencija. U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim, saglasno odredbi člana 59. stav (2) istog zakona stav (3) člana 103.                

Odeljenje odlučuje o pravima iz ove oblasti u prvom stepenu:

–  pravu na ličnu iivalidninu ratnog vojnog invalida rata;

–  pravu na ličnu iivalidninu mirnodopskog vojnog invalida;

–  na ličnu iivalidninu civilnog invalida rata;

–  pravu na porodičnu iivalidninu po palom borcu;

–  pravu na uvećanu porodčnu ivalidninu;

–  pravu na porodičnu iivalidninu po umrlom ratnom vojnom

invalidu i    mirnodopskom  invalidu rata;

–  pravu na povećanje procenta ratnog vojnog invaliditeta;

– pravu na povećanje procenta mirnodopskog vojnog invaliditeta;

– pravu na povećanje procenta invaliditeta civilnog invalida rata;

–  pravu na proširenje osnova  ratnog vojnog invaliditeta;

–  pravu na posmrtno priznavanje vojnog invaliditeta;

–  pravu na dodatak za negu i pomoć  ratnog vojnog invalida ;

– pravu na dodatak za negu i pomoć  mirnodopskog vojnog invalida;

– pravu na dodatak za negu i pomoć  civilnog invalida rata;

– pravu na ortopedski dodatak  ratnog vojnog invalida;

– pravu na ortopedski dodatak  mirnodopskog vojnog invalida;

– pravu na ortopedski dodatak  civilnog invalida rata;

–  pravu na ortopedska pomagala  ratnog vojnog invalida;

– pravu na ortopedska pomagala  mirnodopskog vojnog invalida

– pravu na ortopedska pomagala civilnog invalida rata

– pravu na putničko motorno vozilo ratnog vojnog invalida

– pravu na putničko motorno vozilo mirnodopskihg vojnih invalida

–  pravu na naknadu za nezaposlenost ratnih vojnih invalida

–  pravu na borački dodatak ratnih vojnih invalida

–  prestanku pravu  svim kategorijama korisnika

–  pravu na pomoć uslučaju smrti ratnih vojnih invalida

– pravu na pomoć uslučaju smrti mirnodopskih vojnih invalida

– pravu na pomoć uslučaju smrti nosilace „Partizanskih spomenica 1941“

– pravu na mesečno novčano primanje ratnih vojnih invalida

– pravu na mesečno novčano primanje mirnodopskih vojnih invalida

– pravu na mesečno novčano primanje civilnih invalida rata

– pravu na mesečno novčano primanje korisnika porodične invalidnine po palom borcu, po umrlom ratnom vojnom invalidu i mirnodopskom vojnom invalidu

– pravu na mesečno novčano primanje materijalno neobezbeđenih boraca NOR-a i učesnika ranijih ratova

– pravu na mesečno novčano primanje članova porodica umrlih boraca NOR-a i učesnika ranijih ratova

– pravu na porodični dodatak korisnika porodične invalidnine

– pravu na naknadu smeštaja u ustanove socijalne zaštite korisnika mesečnog novčanog primanja koji su samohrani ili nesposobni za samostalni život

– pravu za dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja

– pravu na izuzetno mesečno novčano primanje

– pravu na ime razlike između ostvarenog primanja i garatnog iznosa za nosioce „Partizanskih spomenica 1941.“

– pravu članu porodice umrlog nosioce „Partizanskih spomenica 1941“ korisnika stalnog mesečnog primanja

– pravu na profesionalnu rehabilitaciju i novčanu naknadu za vreme profesionalne rehabilitacije ratnih vojnih invalida

– pravu na profesionalnu rehabilitaciju i novčanu naknadu za vreme profesionalne rehabilitacije mirnodopskih vojnih invalida rata

– pravu na naknadu troškova putovanja

– pravu na naknadu pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika mesečnog novčanog primanja licima koja izvrše sahranu

– pravu o pomoći u slučaju smrti članovima porodice umrlog korisnika mesečnog novčanog primanja,  sa kojima je korisnik živeo u zajedničkom domaćinstvu

Radi rešavanja o navedenim pravima u pokrenutim upravnim postupcima vrši se pribavljanje svih vrsta dokaza i izlazak na lice mesta radi uviđaja i utvrđivanja činjeničnog stanja o spornim činjenicama.

Vanupravni postupak:

– izdavanje uverenja o svojstvu korisnika radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu kod RFZZO.

– davanje naloga za otpočinjanje, nastavak ili obustavu isplata po promenama

– stavljanje predloga Republičkom javnom pravobraniocu za utuženje korisnika boračko – invalidske zaštite kod kojih je došlo do nepravilne isplate

– izrada opomena pred utuženje

– pribavljanje i dostava dokaza RJP-u u sporovima protiv  korisnika  boračko – invalidske zaštite ove opštine

– izjašnjavanje po zahtevima RJP po tužbama naših korisnika   boračko – invalidske zaštite ove opštine

– izjašnjavanje po zahtevima sudova

-podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima i policiji

-odazivanje na pozive tužilaštava, RJP  i sudova u predmetima naših stranaka

– saradnja sa sudskim veštacima  i dr. organima

-rad za Skupštinsku Komisiju za dodelu stanova korisnicima boračko invalidske zaštite

– sprovođenje konkursnog postupka za dodelu stanova RVI i korisnicima porodične invalidnine, po osnovu kriterijuma i uslova koje raspisuje komisija GU Grada Beograda.

-izrada predloga odluka za Komisiju za dodelu stanova korisnicima boračko invalidske zaštite

-izrada zapisnika o održanim sednicama Komisije za dodelu stanova korisnicima boračko invalidske zaštite

-saradnja sa Centrom za socijalni rad radi stavljanja predloga za oduzimanje poslovne sposobnosti i smeštaj u ustanove socijalne zaštite.

-pribavljanje svih vesta dokaza u upravnim postupcima

-izrada uverenja za oslobađanje carine za  uvoz putničkog  automobila za vojne invalide od I do V grupe invaliditeta.

Poslovi isplate, evidencije i likvidature

-obračun i trebovanje novčanih sredstava iz budžeta Republike i budžeta Grada;

– dostavljanje  naloga Poštanskoj štedionici po nastalim promenama  vezanim za korisnike prava po Saveznom zakonu;

-izrada naloga RUJP radi mesečne isplate invalidskih primanja po Republičkim   propisima i Gradskim propisima;

-izrada naloga Poštanskoj štedionici za stavljanje administrativnih zabrana na novčana primanja;

-obračun nepravilnih isplata i zaostalih primanja;

-praćenje i evidencija povraćaja nepravilno isplaćenih sredstava;

– knjiženje svih isplaćenih sredstava i sredstava od povraćaja;

– izdavanje naloga za otvaranje i zatvaranje tekućih računa;

– obrada i uvođenje u isplatu svih rešenja, zaključaka, naloga likvidaturi i dr.;

– vođenje registara o promena;

– unos svih promena iz registra i ažuriranje baze „Borci- Srbija“;

– evidencija i praćenje rokova o donošenju podtvrda o nezaposlenosti ratnih vojnih invalda i davanje predloga za izradu naloga za obustavu isplata;

– evidencija i praćenje o školovanju dece korisnika porodične invalidnine i davanje predloga za izradu naloga za obustavu isplata;

– evidencija i praćenje datuma o dostavljanju potvrda o životu za korisnike kojima se invalidnina isplaćuje u inostranstvu i davanje predloga za izradu naloga za obustavu isplata;

– evidencija i praćenje rokova trajanja  za izdata pomagala ;

– obrada predmeta po preselenju i uvođenje u sve evidencije, davanje naloga vezanih za isplate ili obustave i promenu šifre opštine i brisanje iz evidencija po odseljenju predmeta;

– vođenje evidencije o kretanju predmeta poslatih na reviziju ili po žalbi, tužbi, lekarsku komisiju i dr;

– vođenje evidencije i izdavanje uverenja za oslobađanje od plaćanja registracije motornog vozila ;

– izdavanje uverenja o proseku primanja korisnicima lične i porodične invalidnine;

– izdavanje uverenja o oslobađanju od participacije na zdravstvenu zaštitu;

– vođenje evidencije, izdavanje i overa izdatih knjižica za povlašćenu vožnju;

– vođenje evidencije i izdavanje objave za besplatno putovanje;

– sakupljanje dokumentacije i vođenje evidencije o pravu na besplatnu vožnju kod GSB-a;

– vođenje evidencije i sačinjavanje spiska korisnika komunalnih usluga koji ostvaruju pravo na subvenciju kod JP „INFOSTAN“ i dostavljanje GU Grada Beograda

– utvrđivanje uslova, vođenje evidencije i popunjavanje prijava i odjava za zdravstvenu zapštitu.

 

Print Friendly, PDF & Email