Odeljenje za društvene delatnosti

⇒ PREUZMITE DOKUMENTA ⇐


U Odeljenju za društvene delatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na: vođenje postupka i donošenje rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine; materijalnog obezbeđenja i mesečnih novčanih primanja u skladu sa propisima republike i grada; obavljaju se upravno-pravni i administrativno-tehnički poslovi u oblasti boračko-invalidske zaštite i knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vezani za isplatu sredstava iz ove oblasti, priprema akata iz delokruga  Odeljnja koje donose organi opštine; obavljaju se poslovi zbrinjavanja izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica; poslovi koji se odnose na: praćenje stanja i staranje o održavanju ( osim kapitalnog ) dečijih vrtića i osnovnih škola; praćenje upisa u prvi razred osnovne škole, redovnog pohađanja nastave u osnovnim školama i pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja u skladu sa Zakonom; saradnja sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, u cilju utvrđivanja mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova; organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole; prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja; pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; obavlja administrativno-tehničke poslove u okviru procene  potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom; vrši kontrolu i izveštavanje o radu narodne kuhinje; izdavanje uverenja o prosečnim primanjima po članu domaćinstva za potrebe kreditiranja i umanjenja školarine i domarine učenika i studenata; upravno-pravne poslove u oblasti eshumacije i prenosa posmrtnih ostataka; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području, obezbeđivanje uslova za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za opštinu; učestvovanja u tekućem održavanju sportskih objekata i ustanova čiji je osnivač opština; praćenje potreba i staranje o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta, učestvovanje u realizaciji programa školskog sporta i obezbeđivanje uslova za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu; donosi program razvoja sporta usklađen sa aktima grada; stara se i sprovodi postupak za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana i organizacija civilnog društva u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i očuvanja lokalnog kulturnog nasleđa na području opštine; organizacioni, stučni i operativni poslovi vezani za rad i organizaciju Humanitarne fondacije gradske opštine Surčin  i obezbeđivanje uslova za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija; donošenja akcionog plana za mlade na području opštine, u skladu sa strategijom i akcionim planom Grada.


Načelnik odeljenja za društvene delatnosti

Sanja Karadžić
telefon: 011/8442-111

Krediti, stipendije i domovi, umanjenje školarine

Primena Zakona o opštem upravnom postupku po službenoj dužnosti (čl. 9, 103 i 207) rešavajući po zahtevima stranaka, koji se primenjuje od 08.06.2016. godine: stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;

Za overu uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, potrebno je da stranka dostavi sledeće dokaze:
• Overena izjava dva svedoka o sastavu porodičnog domaćinstva (broju članova domaćinstva i njihovim zanimanjima – obrazac br. 3); (pribavlja stranka);
• Potvrdu o ostvarenim prihodima svih članova domaćinstva za prvih 6 (šest) meseci tekuće godine:
– uverenje o ostvarenoj neto zaradi (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine);(pribavlja stranka);
– za korisnike penzije uverenje od Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine); (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
– uverenje Poreske uprave o poreskoj osnovici za privatnike (01.01 – 30.06. tekuće godine);(potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
– za nezaposlenog člana domaćinstva uverenje izdato od Nacionalne službe za zapošlavanje (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine); (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa; ili overena izjava dva svedoka za nezaposlenog člana domaćinstva da je bio nezaposlen u periodu od 01.01. do 30. 06. tekuće godine; (pribavlja stranka);
– U slučaju da je nezaposleno lice korisnik novčane nadoknade potreban je dokaz da li mu je ista isplaćena u periodu od 01.01. do 30. 06. tekuće godine; (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
– Ne dostavljati uverenja PIO kao dokaz o nezaposlenosti člana porodice.
– za članove domaćinstva koji se nalaze na redovnom školovanju, redovnim studijama, služenju vojnog roka, u inostranstvu i sl. dostavljaju se dokazi o tome izdati od strane nadležnih organa;(pribavlja stranka);
– dokaz o visini mesečnih doprinosa na ime izdržavanja (alimentacija) ili overena lična izjava od strane dva svedoka o tome (za period 01.01. – 30.06. tekuće godine.);(pribavlja stranka);
• Uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od imovine, kapitala, autorskih prava i dr. koji se oporezuje) za sve punoletne članove por. domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Poreske uprave; (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od nepokretnosti – zemlje) koji se oporezuje) za sve punoletne članove por. domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Katastra;
(potraživanje po službenoj dužnosti) stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;

N A P O M E N A:
– Ukoliko je roditelj preminuo dostaviti izvod iz Matične knjige umrlih (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa; kao i dokaz o iznosu primljenim na ime porodične penzije (za period 01.01.– 30.06. tekuće godine) od Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje, (odnosno dokaz – potvrdu RFPIO da na ime pok.roditelja porodica ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju), (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
– Ukoliko su roditelji razvedeni dostaviti presudu kao i dokaz o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta (ili overenu izjavu dva svedoka o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta, odnosno overenu izjavu dva svedoka da drugi roditelj ne plaća mesečni doprinos na ime izdržavanja deteta) – (za period 01.01. – 30.06. tekuće godine);(pribavlja stranka)

Refundacija troškova sahrane (nezbrinuta lica)

Potrebna dokumenta za refundaciju troškova sahrane:
• Zahtev
• Dokaz o prebivalištu lica na teritoriji Opštine Surčin
• Izvod iz matične knjige umrlih
• Rešenje Centra za socijalni rad Surčin, o priznavanju prava na materijalno obezbeđenje za preminulo lice
• Original računi na ime podnosioca zahteva o troškovima sahrane

Ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka

Primena Zakona o opštem upravnom postupku po službenoj dužnosti ( čl. 9, 103 i 207) rešavajući po zahtevima stranaka, koji se primenjuje od 08.06.2016. godine:
Za odobrenje zahteva za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka pokojnika, stranka uz zahtev prilaže:
• Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioca zahteva, kao dokaz o srodstvu (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Overena izjava podnosioca zahteva (sud, opština) o broju bližih srodnika umrlog; (pribavlja stranka);
• Saglasnost (overena u sudu ili opštini) bližih srodnika umrlog da su saglasni sa ekshumacijom i njihove fotokopije ličnih karata; (pribavlja stranka);
• Izvod iz matične knjige umrlih (original ili overena kopija); (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Potvrda JP Surčin da je lice sahranjeno u Surčinu; (pribavlja stranka);
• Potvrda da je obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka; (pribavlja stranka);

Jednokratne materijalne pomoći

U postupku rešavanja po zahtevima stranaka neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
• Kopiju ili elektronski očitanu ličnu kartu podnosioca molbe/zahteva (dostavlja stranka);
• Kopija kartice tekućeg ili žiro računa podnosioca molbe/zahteva (dostavlja stranka);
• Dokaz o primanjima za sve punoletne članove porodice (ukoliko je podnosilac nezaposleno lice, dokaz za Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO, potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Ukoliko je podnosilac molbe/zahteva na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad potrebno je dostaviti Rešenje Centra za socijalni rad (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Uverenje iz Poreske uprave da se stranka ne duži porezom po osnovu prihoda od dopunske ili dodatne delatnosti, za svakog punoletnog člana porodice (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa.
• Katastar nepokretnosti Surčin – Uverenje za svakog punoletnog člana porodice (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove porodice (original ili overena kopija ); (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
• Potvrda o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta (dostavlja stranka);
• Ostalu potrebnu dokumentaciju kojom se mogu potkrepiti navodi iz molbe (medicinska dokumentacija, dokaz o vlasništvu itd… dostavlja stranka);

Interresorna komisija
Interresorna komisija GO Surčin osnovana je u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku („Službeni Glasnik RS“ br. 63/10)
Postupak otpočinje po zahtevu roditelja/staratelja, odnosno ustanove, za opservaciju deteta-učenika.
Zahtev za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (Obrazac broj 1 Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku («Sl.glasnik RS», br. 63/2010) Interresornoj komisiji, podnosi se na pisarnici GO Surčin.

Zahtev sadrži:

• podatke o detetu/učeniku;
• kontakt podatke roditelja/ staratelja, odnosno hranitelja deteta (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, imejl)
• kontakt podatke ustanove koja predlaže postupak procene
• razloge i obrazloženje predlaganja postupka procene
• nalaze, mišljenja, izveštaje i druga dokumenta koja ukazuju na potrebu za postupkom procene i obezbeđenjem podrške detetu/učeniku
Zahtev mora biti potpisan od strane izabranog lekara i overen pečatom zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen izabrani lekar.
Pravna podloga:
• Zakon o osnovama sistema, obrazovanja i vaspitanja (Sl.gl.RS br. 72/ 09, 52/2011 i 55/2013)
• Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku («Sl.glasni RS», br. 63/2010)

U okviru Odseka za društvene delatnosti obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku. U 2015. godini Interresornoj komisiji za pokretanje postupka procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku podneto je 115 zahteva. Iz predhodnog perioda prenesena su 2 zahteva. Ukupno rešenih zahteva i donetih zajedničkih mišljenja u 2015. godini je 117. Broj održanih sastanaka: 11, broj stalnih članova Komisije 3, povremeni članovi nisu bili angažovani.

Komisija za predlaganje, izmene ili davanje naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih naseljenih mesta na teritoriji GO Surčin
Odlučuje o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta i o podizanju spomenika, postavljanju spomen-ploča ili skulpturalnih dela na svom području, u skladu sa propisima Grada
U okviru Odseka za društvene delatnosti obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe Komisije, na osnovu podnetog zahteva građana ili po službenoj dužnosti.

Print Friendly, PDF & Email