ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Послови у области заштите и унапређења животне средине:

– Праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине;
– доношење и спровођење акционих и санационих планова за заштиту животне средине на подручју Општине;
– у складу са актима Града, старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређења подручја са природним лековитим својствима;
– Секретаријату за заштиту животне средине доставља се Годишњи извештај о квалитету животне средине на територији ГО Сурчин;
– На основу Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 14/16), Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС“, бр. 95/10) и Правилника о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (Службени гласник РС“, бр. 72/09) води се дневна евиденција о отпаду генерисаном у општини, као и документ о кретању отпада предатог овлашћеном оператеру. Агенцији за заштиту животне средине доставља се Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада.

Print Friendly, PDF & Email