Povereništvo za izbegla i interno raseljena lica

⇒ PREUZMITE DOKUMENTA ⇐

Povereništvo za izbegla i interno raseljena lica

Povereništvo za izbegla i interno raseljena lica GO Surčin obavlja poslove  saglasno Zakonu o izbeglicama i Uredbi o zbrinjavanju izbeglica, kao osnovnim propisima, koji regulišu materiju prava i interesa izbeglica i interno raseljenih lica.

U postupku se primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku po službenoj dužnosti ( čl. 9, 103 i 207) rešavajući po zahtevima stranaka, koji se primenjuje od 08.06.2016. godine.

Poslovi povereništva za izbeglice vrše se po smernicama Komesarijata za izbeglice Republike Srbije po rešenju br. 9-304 od  04.05 2 004.godine, koji je nadležan  za rešavanje u prvostepenom upravnom postupku, a zahtevi se podnose preko poverenika za izbeglice opštine Surčin, i to:

 

Za registraciju i izdavanje legitimacije raseljenog lica potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta za punoletne,
 • izvod iz Matične knjige rođenih i lična karta jednog roditelja, za maloletne,
 • prijava boravišta,
 • izjava o smeštaju overena u opštini ili sudu, odnosno ukoliko stranka poseduje nepokretnost i u njoj boravi priložiti dokaz o vlasništvu,
 • dve fotografije (25h32 cm) za starije od šesnaest godina.

 

Za izdavanje duplikata legitimacije raseljenog lica potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta za punoletne,
 • izvod iz Matične knjige rođenih i lična karta jednog roditelja, za maloletne,
 • prijava boravišta,
 • potvrda MUP-a o prijavi nestanka legitimacije raseljenog lica, odnosno priznanica Službenog glasnika RS o oglašavanju nevažećom iste,
 • dve fotografije (25h32cm) za starije od šesnaest godina.

 

Za promenu u samoj legitimaciji raseljenog lica potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta za punoletne,
 • izvod iz Matične knjige rođenih i lična karta jednog roditelja,  za maloletne
 • prijava boravišta,
 • dokaz vezan za izmenu, ne stariji od šest meseci,
 • dve fotografije (25h32cm) za starije od šesnaest godina.

 

Za novorođenčad potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • izvod iz Matične knjige rođenih,
 • prijava boravka,
 • lične karte i legitimacije raseljenog lica oba roditelja.

 

Za ukidanje svojstva izbeglog lica potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • rešenje o priznatom svojstvu izbeglog-prognanog lica,
 • izbeglička-prognanička legitimacija,
 • rešenje o prihvatu u državljanstvo RS/ izvod iz istog/ uverenje o državljanstvu RS.

 

Za priznavanje svojstva izbeglice maloletnom detetu potrebno je:

 • potpisan zahtev roditelja,
 • nove izbegličke legitimacije na ime roditelja,
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete i
 • obrazac ZBEG 2.

 

Za naknadnu registraciju potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • stara izbeglička-prognanička legitimacija,
 • dokaz o sprečenosti odazivanju obaveznoj registraciji.

 

Za ispravku/izmenu/ rešenja o priznavanju svojstva izbeglog lica i/ili potvrde o potvrđivanju svojstva izbeglog lica potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • izbeglička-prognanička legitimacija,
 • rešenje o priznavanju svojstva izbeglog/prognanog lica i/ili potvrda o potvrđivanju svojstva izbeglog/prognanog lica,
 • dokazi u vezi sa ispravkom/izmenom (izvodi iz matičnih knjiga).

 

Za overu rešenja komesarijata za izbeglice sa klauzulom pravosnažnosti, potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • original rešenje Komesarijata,
 • izbeglička-prognanička legitimacija.

 

Za dobijanje saglasnosti za promenu boravišta potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • dokaz da poseduje nepokretnost u opštini gde se preseljava, ili izjava vlasnika koji ga prima na smeštaj, overena u opštini dokaz da je kuća-stan, u koji ga prima njegovo vlasništvo (saglasnost izdaje povernik za izbeglice na osnovu saglasnosti poverenika iz opštine u koju se izbeglo lice preseljava ).

 

Za dobijanje potvrde da se lice nalazi/ ne nalazi u bazi, potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • lični dokument (izbeglička legitimacija ili lična karta).

 

Za dobijanje potvrde da je žalbeni postupak u toku radi regulisanja zdravstvene zaštite potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • rešenje o ukidanju statusa,
 • lični dokument (izbeglička-prognanička legitimacija).

 

Za naknadu pogrebnih troškova potrebno je:

 • potpisan zahtev stranke,
 • izvod iz matične knjige umrlih,
 • izbeglička-prognanička legitimacija preminulog lica,
 • original računi pogrebnog preduzeća,
 • legitimacije podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva (izbegličko-prognaničke legitimacije, lična karta i izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove porodičnog domaćinstva),
 • dokaz o nezaposlenosti od Nacionalne službe zapošljavanja,
 • dokaz o visini primanja članova porodičnog domaćinstva.

 

Naknada za delimično pokriće pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, pod uslovom: da je preminulo lice imalo status izbeglog-prognanog lica i da do momenta smrti nije imalo primanja, po bilo kom osnovu u RS ili zemlji porekla, da lice, koje ostvaruje pravo na naknadu za delimično pokriće pogrebnih troškova, nema prihode veće od 2.500 dinara, po članu porodičnog domaćinstva.

 

Print Friendly, PDF & Email