Привреда и пољопривреда

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА ⇐

ПРИВРЕДА

У Одељењу за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности обављају се послови из области привреде који се односе се на:

1. издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције;
2. старање о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општрине;
3. враћање (по захтеву странака) радних књижица депонованих у ГО Сурчин ;
4. послови у области пољопривреде који се односе на: заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, водопривреде;
5. праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих услова за обављање ове делатности, организовање систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта;
6. организовање едукативних скупова пољопривредних произвођача;
7. помагање заинтересованим пољопривредним произвођачима око послова у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава;
8. послови заштите и унапређења животне средине односе се на: праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине;
9. доношење и спровођење акционих и санационих планова за заштиту животне средине на подручју општине, у складу са актима Града и старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима.

Послови у области привреде

Послови радних књижица
Чланом 116. самосталних чланова Закона о изменама и допунама Закона о раду (”Сл. гласник РС” бр. 75/14) предвиђено је да члан 204. Закона о раду (”Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и Правилник о радној књижици (”Службени гласник РС”, број 17/97) којима је регулисан поступак издавања и вођења регистра о издатим радним књижицама престају да важе 1. јануара2016.године.

Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

Изменама Закона о раду предвиђено је да се убудуће радни стаж за запослене води у електронском облику у матичној евиденцији фонда пензионо инвалидског осигурања.

У скаду са наведеним, Управа градске општине Сурчин, од 1.1.2016. године престала је да издаје радне књижице.
Радне књижице депоноване у Одељењу могу се преузети сваког радног дана, од 08.30 до15.30 часова.

Издавање уверења везана за регистар радњи за период до 30.12.2005. године, ради регулисања пензијског стажа и за остале сврхе.

За издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције потребно је:
-фотокопија решења о отварању радње;
-фотокопија решења о трајном затварању радње;
-фотокопија личне карте;
-доказ о плаћеној административној такси.

Уверења се издају на основу члана 161. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и увидом у Регистар самосталних радњи.
Канцеларија за брзе одговоре привреди

Градска општина Сурчин је у сарадњи са градом Београдом, Привредном комором Београда и Регионалном агенцијом за развој и интеграције Београд отворила Канцеларију за брзе одговоре привреди.

Канцеларија је почела са радом 24.09.2014. године.

Циљ Канцеларије је да физичка и правна лица на једном месту добију све потребне информације за решавање својих проблема.

Рок за одговор је 3 (три) радна дана.

У оквиру канцеларији за брзе одговоре привреди, по пријему захтева странке врши се прослеђивање питања одговорајућим службама у градској општини Сурчин, Привредној комори Београда и физичким и правним лицима. Такође, врши се свакодневна комуникација са Републичким заводом за информатику и статистику.

ПОЉОПРИВРЕДА

Послови у области пољопривреде

Заштита коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, водопривреде.
-Одељење ради Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине. Овим програмом је урађен преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама, усевима и засадима, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта.
Поред тога, утврђен је програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта које се налази у својини Републике Србије.
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се ради на основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09).
-У оквиру одељења обављају се административно-технички послови везани за следеће комисије:
-Комисија за одабир мушких приплодних грла-пастува;
-Комисија за процену штете настале услед немарности лица, органа и организација на територији Општине;
Комисија за одабир мушких приплодних грла-пастува је формирана на основу Закона о мерама за унапређивање сточарства (Сл. гласник РС бр. 61/91), а Комисија за процену штете настале услед немарности лица, органа и организација на територији општине одлуком Већа.
-Праћење стања у области пољопривреде и стварања повољнијих услова за обављање ове делатности формирана је база података већих пољопривредних произвођача са којима постоји стална комуникација у циљу пружања адекватне стручне помоћи. Сталним праћењем прописа у могућности смо да им пружимо информације које се односе на остваривање њихових права.
-Организовање систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта Одељење организује лабораторијско испитивање пољопривредног земљишта у свим катастарским општинама на територији Општине. Добијени резултати испитивања се достављају пољопривредним произвођачима чије је земљиште испитивано. Уз те резултате пољопривредни произвођачи добијају и коментар стручњака, као и њихову препоруку за примену потребних агротехничких мера.
-Организовање едукативних скупова за пољопривредне произвођаче.
Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности редовно организује едукативне скупове пољопривредних произвођача. Ова предавања имају за циљ унапређење пољопривредне производње, помагање заинтересованим пољопривредним произвођачима око послова у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава.
-На основу Правилника о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, врши се попуњавање образаца за обнову регистрације и прву регистрацију пољопривредног газдинства.

Уређење атарских путева
На основу Одлуке о буџету града Београда за 2016.годину, Секретаријат за финансије је извршио пренос средстава у износу од 19.283.444,00 динара Градској општини Сурчин за финасирање Пројекта „Израда атарских путева на територији ГО Сурчин” . Средства добијена на овај начин користи се за Изградњу и уређење атарских путева на територији Градске општине Сурчин. У овој години према Плану изградње атарских путева предвиђена је изградња 3 атарска пута у укупној дужини 2565 метара и то:

– МЗ Бечмен, Николе Тесле-Гибавац, дужине 1061 м;
– МЗ Добановци, Дубоки канал, дужине 881 м;
– МЗ Прогар, Рашина бара, дужине 623 м;

Print Friendly, PDF & Email