Privreda i poljoprivreda

⇒ PREUZMITE DOKUMENTA ⇐

PRIVREDA

U Odeljenju za Lokalno ekonomski razvoj obavljaju se poslovi iz oblasti privrede koji se najmarkantnije odnose se na:

 • istraživanje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa;
 • pripremanja, upravljanja i realizacije razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture;
 • izrada projekcije budućih kretanja i predlaganje strategije za dalji razvoj;
 • uspostavljanje privrednih kontakata i staranje o privlačenju novih investitora u opštinu;
 • priprema strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima grada;
 • uspostavljavanja kvaliteta dokumenata i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog sa zahtevima standarda ISO 9001,
 • sprovođenja utvrđene politike kvaliteta, izradu, reviziju i održavanje Poslovnika o kvalitetu,
 • pregled i kontrola dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom,
 • koordinacija aktivnosti ciklusa obuke provere sistema menadžmenta kvalitetom i verifikacija primene predloženih  i sprovedenih korektivnih i preventivnih mera;
 • izdavanje uverenja i obaveštenja o radu privatnih preduzetnika iz postojeće evidencije;
 • staranje o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na području opštrine;
 • vraćanje (po zahtevu stranaka) radnih knjižica deponovanih u GO Surčin ;

Poslovi u vezi sa radnim knjižicama

Članom 116. samostalnih članova Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (”Sl. glasnik RS” br. 75/14) predviđeno je da član 204. Zakona o radu (”Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) i Pravilnik o radnoj knjižici (”Službeni glasnik RS”, broj 17/97) kojima je regulisan postupak izdavanja i vođenja registra o izdatim radnim knjižicama prestaju da važe 1. januara2016.godine.

Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Izmenama Zakona o radu predviđeno je da se ubuduće radni staž za zaposlene vodi u elektronskom obliku u matičnoj evidenciji fonda penziono invalidskog osiguranja.

U skadu sa navedenim, Uprava gradske opštine Surčin, od 1.1.2016. godine prestala je da izdaje radne knjižice.
Radne knjižice deponovane u Odeljenju mogu se preuzeti svakog radnog dana, od 08.30do15.00 časova.

Izdavanje uverenja vezana za registar radnji za period do 30.12.2005. godine, radi regulisanja penzijskog staža i druge svrhe

Za izdavanje uverenja i obaveštenja o radu privatnih preduzetnika iz postojeće evidencije potrebno je:
-fotokopija rešenja o otvaranju radnje;
-fotokopija rešenja o trajnom zatvaranju radnje;
-fotokopija lične karte;
-dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uverenja se izdaju na osnovu člana 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01) i uvidom u Registar samostalnih radnji.

POLJOPRIVREDA

Poslovi u oblasti poljoprivrede koji se sprovode u okviru Odeljenja za lokalno ekonomski razvoj su sledeći:

 • Zaštita korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, vodoprivrede;
 • praćenje stanja u oblasti poljoprivrede i stvaranje povoljnijih uslova za obavljanje ove delatnosti;
 • organizovanje sistematske analize kvaliteta poljoprivrednog zemljišta;
 • organizovanje edukativnih skupova poljoprivrednih proizvođača;
 • potpora zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima oko poslova u vezi sa upisom u registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • pomoć poljoprivrednicima oko učestvovanja na konkursima za dodelu podsticajnih sredstava od strane grada Beograda i Republike Srbije;
 • izrada Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine;
 • praćenje Plana uređenja atarskih puteva i mreže kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje na teritoriji opštine;
 • administrativno-tehnički poslovi vezani za sledeće komisije:
  -Komisija za odabir muških priplodnih grla-pastuva;
  -Komisija za procenu štete nastale usled nemarnosti lica, organa i organizacija na teritoriji Opštine.
Print Friendly, PDF & Email