Privreda i poljoprivreda

⇒ PREUZMITE DOKUMENTA ⇐

PRIVREDA

U Odeljenju za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti obavljaju se poslovi iz oblasti privrede koji se odnose se na:

1. izdavanje uverenja i obaveštenja o radu privatnih preduzetnika iz postojeće evidencije;
2. staranje o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na području opštrine;
3. vraćanje (po zahtevu stranaka) radnih knjižica deponovanih u GO Surčin ;
4. poslovi u oblasti poljoprivrede koji se odnose na: zaštitu korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, vodoprivrede;
5. praćenje stanja u oblasti poljoprivrede i stvaranje povoljnijih uslova za obavljanje ove delatnosti, organizovanje sistematske analize kvaliteta poljoprivrednog zemljišta;
6. organizovanje edukativnih skupova poljoprivrednih proizvođača;
7. pomaganje zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima oko poslova u vezi sa upisom u registar poljoprivrednih gazdinstava;
8. poslovi zaštite i unapređenja životne sredine odnose se na: praćenje stanja i preduzimanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine;
9. donošenje i sprovođenje akcionih i sanacionih planova za zaštitu životne sredine na području opštine, u skladu sa aktima Grada i staranje i obezbeđivanje uslova za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima.

Poslovi u oblasti privrede

Poslovi radnih knjižica
Članom 116. samostalnih članova Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (”Sl. glasnik RS” br. 75/14) predviđeno je da član 204. Zakona o radu (”Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) i Pravilnik o radnoj knjižici (”Službeni glasnik RS”, broj 17/97) kojima je regulisan postupak izdavanja i vođenja registra o izdatim radnim knjižicama prestaju da važe 1. januara2016.godine.

Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Izmenama Zakona o radu predviđeno je da se ubuduće radni staž za zaposlene vodi u elektronskom obliku u matičnoj evidenciji fonda penziono invalidskog osiguranja.

U skadu sa navedenim, Uprava gradske opštine Surčin, od 1.1.2016. godine prestala je da izdaje radne knjižice.
Radne knjižice deponovane u Odeljenju mogu se preuzeti svakog radnog dana, od 08.30 do15.30 časova.

Izdavanje uverenja vezana za registar radnji za period do 30.12.2005. godine, radi regulisanja penzijskog staža i za ostale svrhe.

Za izdavanje uverenja i obaveštenja o radu privatnih preduzetnika iz postojeće evidencije potrebno je:
-fotokopija rešenja o otvaranju radnje;
-fotokopija rešenja o trajnom zatvaranju radnje;
-fotokopija lične karte;
-dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uverenja se izdaju na osnovu člana 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01) i uvidom u Registar samostalnih radnji.
Kancelarija za brze odgovore privredi

Gradska opština Surčin je u saradnji sa gradom Beogradom, Privrednom komorom Beograda i Regionalnom agencijom za razvoj i integracije Beograd otvorila Kancelariju za brze odgovore privredi.

Kancelarija je počela sa radom 24.09.2014. godine.

Cilj Kancelarije je da fizička i pravna lica na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije za rešavanje svojih problema.

Rok za odgovor je 3 (tri) radna dana.

U okviru kancelariji za brze odgovore privredi, po prijemu zahteva stranke vrši se prosleđivanje pitanja odgovorajućim službama u gradskoj opštini Surčin, Privrednoj komori Beograda i fizičkim i pravnim licima. Takođe, vrši se svakodnevna komunikacija sa Republičkim zavodom za informatiku i statistiku.

POLJOPRIVREDA

Poslovi u oblasti poljoprivrede

Zaštita korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, vodoprivrede.
-Odeljenje radi Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine. Ovim programom je urađen pregled površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama, usevima i zasadima, analiza stanja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta.
Pored toga, utvrđen je program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u svojini Republike Srbije.
Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se radi na osnovu člana 64a Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Sl. glasnik RS br. 62/06, 65/08 i 41/09).
-U okviru odeljenja obavljaju se administrativno-tehnički poslovi vezani za sledeće komisije:
-Komisija za odabir muških priplodnih grla-pastuva;
-Komisija za procenu štete nastale usled nemarnosti lica, organa i organizacija na teritoriji Opštine;
Komisija za odabir muških priplodnih grla-pastuva je formirana na osnovu Zakona o merama za unapređivanje stočarstva (Sl. glasnik RS br. 61/91), a Komisija za procenu štete nastale usled nemarnosti lica, organa i organizacija na teritoriji opštine odlukom Veća.
-Praćenje stanja u oblasti poljoprivrede i stvaranja povoljnijih uslova za obavljanje ove delatnosti formirana je baza podataka većih poljoprivrednih proizvođača sa kojima postoji stalna komunikacija u cilju pružanja adekvatne stručne pomoći. Stalnim praćenjem propisa u mogućnosti smo da im pružimo informacije koje se odnose na ostvarivanje njihovih prava.
-Organizovanje sistematske analize kvaliteta poljoprivrednog zemljišta Odeljenje organizuje laboratorijsko ispitivanje poljoprivrednog zemljišta u svim katastarskim opštinama na teritoriji Opštine. Dobijeni rezultati ispitivanja se dostavljaju poljoprivrednim proizvođačima čije je zemljište ispitivano. Uz te rezultate poljoprivredni proizvođači dobijaju i komentar stručnjaka, kao i njihovu preporuku za primenu potrebnih agrotehničkih mera.
-Organizovanje edukativnih skupova za poljoprivredne proizvođače.
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti redovno organizuje edukativne skupove poljoprivrednih proizvođača. Ova predavanja imaju za cilj unapređenje poljoprivredne proizvodnje, pomaganje zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima oko poslova u vezi sa upisom u registar poljoprivrednih gazdinstava.
-Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, vrši se popunjavanje obrazaca za obnovu registracije i prvu registraciju poljoprivrednog gazdinstva.

Uređenje atarskih puteva
Na osnovu Odluke o budžetu grada Beograda za 2016.godinu, Sekretarijat za finansije je izvršio prenos sredstava u iznosu od 19.283.444,00 dinara Gradskoj opštini Surčin za finasiranje Projekta „Izrada atarskih puteva na teritoriji GO Surčin” . Sredstva dobijena na ovaj način koristi se za Izgradnju i uređenje atarskih puteva na teritoriji Gradske opštine Surčin. U ovoj godini prema Planu izgradnje atarskih puteva predviđena je izgradnja 3 atarska puta u ukupnoj dužini 2565 metara i to:

– MZ Bečmen, Nikole Tesle-Gibavac, dužine 1061 m;
– MZ Dobanovci, Duboki kanal, dužine 881 m;
– MZ Progar, Rašina bara, dužine 623 m;

Print Friendly, PDF & Email