Послови који се обављају у Правобранилаштву односе се на заштиту имовинских права и интереса Градске општине Сурчин, општинских органа, јавних предузећа и установа чији је оснивач Градска општина Сурчин, месних заједница на њеној територији и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине, а обухватају: заступање у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима када Градска општина Сурчин има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку у свим фазама поступка, пословe који претходе вођењу поступка, давање правних мишљења на уговоре и друге акте имовинско – правног карактера, као и друге послове из делокруга рада Правобранилаштва.

У Правобранилаштву се обављају и послови од заједничког интереса за Правобранилаштво и то: стручно – оперативни, евиденциони, административни и други послови којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад у Правобранилаштву и сарадња са другим органима.

На функцију Општинског правобраниоца градске општине Сурчин, на мандат од 5 година, одлуком Скупштине ГО Сурчин, на предлог Председника ГО Сурчин, поставља се лице које испуњава прописане услове.

Дужност општинског правобраниоца ГО Сурчин обавља Снежана Вујовић.

Контакт телефон: 011/8442-111, лок. 232
Контакт e-mail: pravobranilac@surcin.rs

Print Friendly, PDF & Email