ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Одредбом члана 52. став 1. Закона о правобранилаштву („Сл. гласник РС“ број 55/14) регулисано је да правобранилаштво јединице локалне  самоуправе у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа јединицу локалне самуправе ради заштите њених имовинских права. У том смислу послови заштите имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе поверава се Општинском правобранилаштву, као посебном органу извршне власти јединице локалне самоуправе.

Одредбом члана 20. став 1. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон) општина преко својих органа организује вршење послова правне заштите својих права и интереса, доношењем одлуке о начину организовања послова правне заштите својих права и интереса оснивањем и уређењем Општинског правобранилаштва или систематизовањем тих послова у оквиру општинске Управе.

Према својим статутарним овлашћењима и надлежностима, Скупштина ГО Сурчин као највиши орган власти јединице локалне самуправе, доношењем Одлуке о Општинског правобранилаштву градске општине Сурчин („Сл. лист Града Београда“ број 15/15), основала је и уредила положај и делокруг рада Општинског правобранилаштва и тиме определила начин организовања послова правне заштите права и интереса ГО Сурчин, преко тог посебног органа извршне власти јединице локалне самоуправе.

Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката, Општинско правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање под истим условима као адвокат. Обзиром да је за послове правне заштите права и интереса ГО Сурчин одређено Општинско правобранилаштво ГО Сурчин, то се обављање ових послова не може поверавати трећим лицима и са становишта прописа који регулишу финансијско пословање буџетских корисника јер би то представљало преузимање обавеза и извршење расхода без правног основа за настанак пословне промене за набавку услуге заступања.

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса градске општине  и  других  правних  лица  које  заступа  Општинско  правобранилаштво  у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник градску општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса градске општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, месних заједница и јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач градска општина као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине.

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати градску општину. Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које према закону и овој одлуци заступа Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.

Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује градска општина даје правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у вези са појединачним уговором. Општинско правобранилаштво може давати мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за рад, поступање и одлучивање органа и организација градске општине, а односе се на спречавање штетних имовинско-правних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу тих органа и организација.

На функцију Општинског правобраниоца градске општине Сурчин, на мандат од 5 година, одлуком Скупштине ГО Сурчин, на предлог Председника ГО Сурчин, поставља се лице које испуњава прописане услове.

Дужност општинског правобраниоца ГО Сурчин обавља Снежана Вујовић.

Контакт телефон: 011/8442-111, лок. 232
Контакт e-mail: pravobranilac@surcin.rs

Print Friendly, PDF & Email