OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADSKE OPŠTINE SURČIN

Odredbom člana 52. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. glasnik RS“ broj 55/14) regulisano je da pravobranilaštvo jedinice lokalne  samouprave u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima zastupa jedinicu lokalne samuprave radi zaštite njenih imovinskih prava. U tom smislu poslovi zaštite imovinskih prava i interesa jedinice lokalne samouprave poverava se Opštinskom pravobranilaštvu, kao posebnom organu izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave.

Odredbom člana 20. stav 1. tačka 27. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj 129/2007 i 83/2014-dr.zakon) opština preko svojih organa organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa, donošenjem odluke o načinu organizovanja poslova pravne zaštite svojih prava i interesa osnivanjem i uređenjem Opštinskog pravobranilaštva ili sistematizovanjem tih poslova u okviru opštinske Uprave.

Prema svojim statutarnim ovlašćenjima i nadležnostima, Skupština GO Surčin kao najviši organ vlasti jedinice lokalne samuprave, donošenjem Odluke o Opštinskog pravobranilaštvu gradske opštine Surčin („Sl. list Grada Beograda“ broj 15/15), osnovala je i uredila položaj i delokrug rada Opštinskog pravobranilaštva i time opredelila način organizovanja poslova pravne zaštite prava i interesa GO Surčin, preko tog posebnog organa izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave.

Kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje samo određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata, Opštinsko pravobranilaštvo je ovlašćeno da preduzima zastupanje pod istim uslovima kao advokat. Obzirom da je za poslove pravne zaštite prava i interesa GO Surčin određeno Opštinsko pravobranilaštvo GO Surčin, to se obavljanje ovih poslova ne može poveravati trećim licima i sa stanovišta propisa koji regulišu finansijsko poslovanje budžetskih korisnika jer bi to predstavljalo preuzimanje obaveza i izvršenje rashoda bez pravnog osnova za nastanak poslovne promene za nabavku usluge zastupanja.

U obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine  i  drugih  pravnih  lica  koje  zastupa  Opštinsko  pravobranilaštvo  u postupcima pred sudovima, arbitražama, upravnim i drugim nadležnim organima, zastupa kao zakonski zastupnik gradsku opštinu, preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa gradske opštine i njenih organa i organizacija koje nemaju svojstvo pravnih lica, mesnih zajednica i javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač gradska opština kao i svih drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu gradske opštine.

Kada u istom postupku učestvuju stranke sa suprostavljenim interesom, a jedna od tih stranaka je gradska opština, Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati gradsku opštinu. Kada u istom postupku učestvuju stranke sa suprostavljenim interesom, koje prema zakonu i ovoj odluci zastupa Opštinsko pravobranilaštvo, a nijedna od tih stranaka nije gradska opština, Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati stranku koja je inicirala pokretanje postupka.

Opštinsko pravobranilaštvo prilikom zaključivanja ugovora koje zaključuje gradska opština daje pravna mišljenja na ispunjenost zakonom propisanih uslova u vezi sa pojedinačnim ugovorom. Opštinsko pravobranilaštvo može davati mišljenja u vezi sa pravnim pitanjima koja su od značaja za rad, postupanje i odlučivanje organa i organizacija gradske opštine, a odnose se na sprečavanje štetnih imovinsko-pravnih posledica, koje mogu nastati za organe i organizacije i to na inicijativu tih organa i organizacija.

Na funkciju Opštinskog pravobranioca gradske opštine Surčin, na mandat od 5 godina, odlukom Skupštine GO Surčin, na predlog Predsednika GO Surčin, postavlja se lice koje ispunjava propisane uslove.

Dužnost opštinskog pravobranioca GO Surčin obavlja Snežana Vujović.

Kontakt telefon: 011/8442-111, lok. 232
Kontakt e-mail: pravobranilac@surcin.rs

Print Friendly, PDF & Email