Poslovi koji se obavljaju u Pravobranilaštvu odnose se na zaštitu imovinskih prava i interesa Gradske opštine Surčin, opštinskih organa, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Gradska opština Surčin, mesnih zajednica na njenoj teritoriji i svih drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu gradske opštine, a obuhvataju: zastupanje u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima kada Gradska opština Surčin ima položaj stranke ili umešača o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku u svim fazama postupka, poslove koji prethode vođenju postupka, davanje pravnih mišljenja na ugovore i druge akte imovinsko – pravnog karaktera, kao i druge poslove iz delokruga rada Pravobranilaštva.

U Pravobranilaštvu se obavljaju i poslovi od zajedničkog interesa za Pravobranilaštvo i to: stručno – operativni, evidencioni, administrativni i drugi poslovi kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad u Pravobranilaštvu i saradnja sa drugim organima.

Na funkciju Opštinskog pravobranioca gradske opštine Surčin, na mandat od 5 godina, odlukom Skupštine GO Surčin, na predlog Predsednika GO Surčin, postavlja se lice koje ispunjava propisane uslove.

Dužnost opštinskog pravobranioca GO Surčin obavlja Snežana Vujović.

Kontakt telefon: 011/8442-111, lok. 232
Kontakt e-mail: pravobranilac@surcin.rs