Председник

Председник Скупштине општине:
– представља Скупштину општине,
– организује рад Скупштине општине,
– сазива и председава седницама Скупштине,
– обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира на предлог најмање једне трећине одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.