Председник

Председник Скупштине општине:
– представља Скупштину општине,
– организује рад Скупштине општине,
– сазива и председава седницама Скупштине,
– обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира на предлог најмање једне трећине одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

 

Print Friendly, PDF & Email