Predsednik

Predsednik Skupštine opštine:
– predstavlja Skupštinu opštine,
– organizuje rad Skupštine opštine,
– saziva i predsedava sednicama Skupštine,
– obavlja druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.


Predsednik Skupštine GO Surčin

Dušan Vujadinović
telefon: 011/8442-111
lok: 219

Print Friendly, PDF & Email