Замениk

Председник Скупштине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 

Print Friendly, PDF & Email