Sekretar

Skupština opštine ima sekretara Skupštine koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar se postavlja na predlog predsednika Skupštine na period od najduže četiri godine. Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno samo lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja funkciju. Zamenik sekretara Skupštine opštine postavlja se i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar Skupštine.


Sekretar skupštine GO Surčin

Zorica Damjanović – Rodić
telefon 011/8442-111
lok: 229

Print Friendly, PDF & Email