Помоћници председника

Председник општине може имати највише три помоћника. Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.


Помоћници председника ГО Сурчин

Маријана Глушчевић – Помоћник председника  за обављање послова из области урбанизма и грађевинских послова
Срђан Гагић – Помоћник председника  за обављање послова из области привреде и инвестиција
Милисав Марковић – Помоћник председника за спорт и културу

телефон: 8443-272

Print Friendly, PDF & Email