Pomoćnici

Predsednik opštine može imati najviše tri pomoćnika. Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave. Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine.