Pomoćnici predsednika

Predsednik opštine može imati najviše tri pomoćnika. Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave. Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine.


Pomoćnici predsednika GO Surčin

Marijana Gluščević – Pomoćnik predsednika  za obavljanje poslova iz oblasti urbanizma i građevinskih poslova
Srđan Gagić – Pomoćnik predsednika  za obavljanje poslova iz oblasti privrede i investicija
Milisav Marković – Pomoćnik predsednika za sport i kulturu

telefon: 8443-272

Print Friendly, PDF & Email