Opštinsko veće

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i  članovi Opštinskog veća, koje bira Skupština opštine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika, na period od najduže četiri godine.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika opštine. Kada odlučuje o izboru predsednika opštine, Skupština opštine istovremeno odlučuje o izboru zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća. Zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji. Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat izborom za člana Opštinskog veća.

Predsednik opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice i odgovoran je za zakonitost rada Opštinskog veća. Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom, Statutom opštine ili Poslovnikom Opštinskog veća, za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

Nadležnosti Opštinskog veća:
– Predlaže Statut, budžet, Odluku o organizaciji Opštinske uprave i druge akte koje donosi Skupština opštine,
– Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine,
– Donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese odluku o budžetu pre početka fiskalne godine,
– Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine,
– Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine,
– Stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Grada, odnosno Republike.
– Postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave, na osnovu javnog oglasa.
– Vrši druge poslove predviđene zakonom i Statutom opštine.

 

ČLANOVI VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN
Rb. Ime i prezime
1. STEVAN ŠUŠA
2. PETAR MILJUŠ
3. DRAGICA PAJČIN
4. SVETLANA LOZANČIĆ
5. MILICA ČOKANOVIĆ
6. RATKO OBRADOVIĆ
7. BOJAN JOVANOVIĆ
8. MILAN PROKOPLJEVIĆ
9. BRANKO MILOŠEVIĆ
10. MILAN MILETIĆ
11. NEMANJA ERDELJAN
12. MIHAILO MEDAN
13. SNEŽANA MILEUSNIĆ

kontakt telefon: 011/8442-111

Print Friendly, PDF & Email