Načelnik Opštinske uprave

Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Za načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnika Opštinske uprave, postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.
Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa Statutom opštine i aktom o organizaciji Opštinske uprave.


Načelnik  Opštinske uprave

Tatjana Rakić
telefon: 011/8443-214
email: nacelnik@surcin.rs

Print Friendly, PDF & Email