Кабинет председника

У Кабинету председника обављају се послови: протокола, организовања посета и пријема код председника, послови односа са јавношћу, сарадња са медијима, организовање конференција за штампу, послови повереника у вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информисање јавности о раду органа општине, сарадња општине са другим општинама у земљи и иностранству; административно-технички послови и сарадња са другим организационим јединицама у вези са припремом материјала ради разматрања и одлучивања надлежних органа општине; сазивања, одржавања седница и израда аката Скупштине, Већа, сталних и повремених радних тела, комисија, и сл.; давања мишљења и тумачења о усклађености правних и других општих аката које је донела Скупштина, Веће или њихова радна тела, са важећим прописима; припремања седница и обрада материјала за седнице и провера формално-правне исправности нацрта и предлога аката који се припремају за седнице и израда аката усвојених на седницама органа општине; чувања изворних докумената о раду Скупштине, Председника, Већа и др. и вођење евиденције о одржаним седницама; стручни и административни послови за потребе органа општине, и други послови по налогу начелника Управе и председника.

Шеф кабинета обавља следеће послове:

Организује послове и рад Кабинета, обавља пословe: протокола и односа са јавношћу, организовања и пријема код Председника општине и Председника скупштине, пријем грађана и давање одговора на њихова питања, сарадње са медијима, организовања конференција за штампу,  информисања јавности о раду органа  општине; послове у вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја; послове  у вези са сарадњом општине са другим општинама у земљи и иностранству; припремања и сазивања колегијума и других седница органа Општине и састанака комисија и стручних радних тела; израде програма рада органа Општине, евинентирања и праћења извршавања донетих аката; чувања изворних докумената о раду органа Општине, комисија и радних тела; одговара Председнику општине, председнику Скупштине и начелнику Управе, обавља и друге послове по њиховом налогу.


Шеф кабинета председника ГО Сурчин
Тијана Поповић
телефон: 011/8443-272

Print Friendly, PDF & Email