Кабинет председника

У Кабинету председника обављају се послови: протокола, организовања посета и пријема код председника, послови односа са јавношћу, сарадња са медијима, организовање конференција за штампу, послови повереника у вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информисање јавности о раду органа општине, сарадња општине са другим општинама у земљи и иностранству; административно-технички послови и сарадња са другим организационим јединицама у вези са припремом материјала ради разматрања и одлучивања надлежних органа општине; сазивања, одржавања седница и израда аката Скупштине, Већа, сталних и повремених радних тела, комисија, и сл.; давања мишљења и тумачења о усклађености правних и других општих аката које је донела Скупштина, Веће или њихова радна тела, са важећим прописима; припремања седница и обрада материјала за седнице и провера формално-правне исправности нацрта и предлога аката који се припремају за седнице и израда аката усвојених на седницама органа општине; чувања изворних докумената о раду Скупштине, Председника, Већа и др. и вођење евиденције о одржаним седницама; стручни и административни послови за потребе органа општине, и други послови по налогу начелника Управе и председника.

 

Print Friendly, PDF & Email