Kabinet predsednika

U Kabinetu predsednika obavljaju se poslovi: protokola, organizovanja poseta i prijema kod predsednika, poslovi odnosa sa javnošću, saradnja sa medijima, organizovanje konferencija za štampu, poslovi poverenika u vezi sa sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, informisanje javnosti o radu organa opštine, saradnja opštine sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu; administrativno-tehnički poslovi i saradnja sa drugim organizacionim jedinicama u vezi sa pripremom materijala radi razmatranja i odlučivanja nadležnih organa opštine; sazivanja, održavanja sednica i izrada akata Skupštine, Veća, stalnih i povremenih radnih tela, komisija, i sl.; davanja mišljenja i tumačenja o usklađenosti pravnih i drugih opštih akata koje je donela Skupština, Veće ili njihova radna tela, sa važećim propisima; pripremanja sednica i obrada materijala za sednice i provera formalno-pravne ispravnosti nacrta i predloga akata koji se pripremaju za sednice i izrada akata usvojenih na sednicama organa opštine; čuvanja izvornih dokumenata o radu Skupštine, Predsednika, Veća i dr. i vođenje evidencije o održanim sednicama; stručni i administrativni poslovi za potrebe organa opštine, i drugi poslovi po nalogu načelnika Uprave i predsednika.

 

Print Friendly, PDF & Email