Kabinet predsednika

U Kabinetu predsednika opštine obavljaju se stručni, savetodavni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi vezani za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja Predsednika  gradske opštine; sazivanje i pripremanje kolegijuma i drugih radnih sastanaka predsednika gradske opštine; praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza Predsednika gradske opštine od strane Skupštine gradske opštine; priprema materijala o kojima odlučuje Predsednik i Zamenik predsednika gradske opštine; evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata Predsednika gradske opštine; izrada kalendara aktivnosti Predsednika gradske opštine; informisanje, protokol i komunikacija za potrebe Predsednika gradske opštine; koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada organa gradske opštine; saradnja sa medijima radi informisanja šire javnosti; izrada informacija na osnovu izveštaja medija; drugi poslovi po nalogu predsednika gradske opštine.


Šef kabineta obavlja sledeće poslove:

Organizuje poslove i rad Kabineta, obavlja poslove: protokola i odnosa sa javnošću, organizovanja i prijema kod Predsednika opštine i Predsednika skupštine, prijem građana i davanje odgovora na njihova pitanja, saradnje sa medijima, organizovanja konferencija za štampu,  informisanja javnosti o radu organa  opštine; poslove u vezi sa sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; poslove  u vezi sa saradnjom opštine sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu; pripremanja i sazivanja kolegijuma i drugih sednica organa Opštine i sastanaka komisija i stručnih radnih tela; izrade programa rada organa Opštine, evinentiranja i praćenja izvršavanja donetih akata; čuvanja izvornih dokumenata o radu organa Opštine, komisija i radnih tela; odgovara Predsedniku opštine, predsedniku Skupštine i načelniku Uprave, obavlja i druge poslove po njihovom nalogu.


Šef kabineta predsednika GO Surčin
Tijana Popović
telefon: 011/8443-272

Print Friendly, PDF & Email