Kabinet predsednika

U Kabinetu predsednika obavljaju se poslovi: protokola, organizovanja poseta i prijema kod predsednika, poslovi odnosa sa javnošću, saradnja sa medijima, organizovanje konferencija za štampu, poslovi poverenika u vezi sa sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, informisanje javnosti o radu organa opštine, saradnja opštine sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu; administrativno-tehnički poslovi i saradnja sa drugim organizacionim jedinicama u vezi sa pripremom materijala radi razmatranja i odlučivanja nadležnih organa opštine; sazivanja, održavanja sednica i izrada akata Skupštine, Veća, stalnih i povremenih radnih tela, komisija, i sl.; davanja mišljenja i tumačenja o usklađenosti pravnih i drugih opštih akata koje je donela Skupština, Veće ili njihova radna tela, sa važećim propisima; pripremanja sednica i obrada materijala za sednice i provera formalno-pravne ispravnosti nacrta i predloga akata koji se pripremaju za sednice i izrada akata usvojenih na sednicama organa opštine; čuvanja izvornih dokumenata o radu Skupštine, Predsednika, Veća i dr. i vođenje evidencije o održanim sednicama; stručni i administrativni poslovi za potrebe organa opštine, i drugi poslovi po nalogu načelnika Uprave i predsednika.

Šef kabineta obavlja sledeće poslove:

Organizuje poslove i rad Kabineta, obavlja poslove: protokola i odnosa sa javnošću, organizovanja i prijema kod Predsednika opštine i Predsednika skupštine, prijem građana i davanje odgovora na njihova pitanja, saradnje sa medijima, organizovanja konferencija za štampu,  informisanja javnosti o radu organa  opštine; poslove u vezi sa sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; poslove  u vezi sa saradnjom opštine sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu; pripremanja i sazivanja kolegijuma i drugih sednica organa Opštine i sastanaka komisija i stručnih radnih tela; izrade programa rada organa Opštine, evinentiranja i praćenja izvršavanja donetih akata; čuvanja izvornih dokumenata o radu organa Opštine, komisija i radnih tela; odgovara Predsedniku opštine, predsedniku Skupštine i načelniku Uprave, obavlja i druge poslove po njihovom nalogu.


Šef kabineta predsednika GO Surčin
Tijana Popović
telefon: 011/8443-272

Print Friendly, PDF & Email