Интерни ревизор

Интерни ревизор обавља послове ревизије и то ревизију система, финансијску ревизију и ревизију усаглашености са прописима; пружа савете руководству; припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије; припрема извештаје из делокруга рада интерног ревизора; сачињава периодичне  и годишње извештаје за послове које реализују у извештајном периоду.

 

Print Friendly, PDF & Email