Interni revizor

Interni revizor obavlja poslove revizije i to reviziju sistema, finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti sa propisima; pruža savete rukovodstvu; priprema i podnosi na odobravanje rukovodiocu korisnika javnih sredstava nacrt strateškog i godišnjeg plana interne revizije; priprema izveštaje iz delokruga rada internog revizora; sačinjava periodične  i godišnje izveštaje za poslove koje realizuju u izveštajnom periodu.

 

Print Friendly, PDF & Email