Interni revizor

Obavlja poslove revizije i to reviziju sistema,  finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti sa propisima ; pruža savete rukovodstvu ; priprema i podnosi na odobravanje rukovodiocu korisnika javnih sredstava nacrt strateškog i godišnjeg plana interne revizije ; priprema izveštaje iz delokruga rada  internog revizora ; sačinjava periodične i godišnje izveštaje za poslove koje realizuje u izveštajnom periodu; sprovodi revizorske procedure, uključujući identifikovanje i definisanje predmeta revizije, razvijanje kriterijuma, pregled i analiza dokaza, i dokumentovanje procesa i procedura subjekta revizije; obavlja razgovore, pregleda dokumentaciju i izrađuje radne papire;  identifikuje, obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke koristeći nezavisnu procenu oblasti koju je revidirao; saopštava  rezultate obavljenih revizija , putem pisanih ili usmenih izveštaja; razvija i održava dobre odnose sa rukovodiocima, zaposlenima  putem individualnih kontakata i grupnih sastanaka; učestvuje  na sastancima rukovodstva i na sastancima sa  drugim organizacijama ; stalni profesionalni razvoj, uključujući internu i eksternu obuku i razmenu iskustava; interna revizija ima pravo slobodnog i neograničenog pristupa svim aktivnostima, rukovodiocima i njihovim zaposlenim, evidenciji, imovini i elektronskim i drugim podacima.

 

Print Friendly, PDF & Email