Одељење опште управе

У Одељењу за општу управу  обављају се нормативно-правни послови који се односе на: организацију и функционисање Управе, израду нормативно-правних аката из области радних односа (правилници, пословници, упутства, и сл.); кадровске и опште послове као и стручне послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених у Управи, изабраних и постављених лица, која остварују права из радног односа; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, оверу потписа, преписа и рукописа; уређење, организацију и рад мировних већа; oрганизацију рада месних канцеларија и сарадњу са МЗ и јавним предузећима; стручне и административне послове везане за спровођење избора, референдума и пописа становништва;


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује, координира, усмерава и контролише рад непосредних извршилаца Одељења, стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга Одељења, израђује решења и друга појединачна и општа акта, прати и проучава стање и стручно обрађује најсложеније предмете из делокруга Одељења, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине, распоређује послове, даје упутства и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима за њихово извршавање, стара се о пуној запослености и дисциплини непосредних извршилаца, израђује извештаје и планове рада Одељења, припрема информације и акте из делокруга Одељења, остварује сарадњу са републичким и градским органима, институцијама, месним заједницама и др., обавља стручне и оперативне послове из области изборних права, спровођења референдума, пописа становништва и слично, припрема предлоге одговарајућих аката, планова, извештаја, остварује сарадњу са републичким и градским органима, органима месних заједница и другим субјектима, врши пријем странака, подноси годишње и периодичне извештаје из делокруга Одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Управе.

Начелник одељења опште управе ГО Сурчин

Зорица Бузгановић
телефон: 011/8443-280

Print Friendly, PDF & Email