Одељење опште управе

У Одељењу за општу управу  обављају се нормативно-правни послови који се односе на: организацију и функционисање Управе, израду нормативно-правних аката из области радних односа (правилници, пословници, упутства, и сл.); кадровске и опште послове као и стручне послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених у Управи, изабраних и постављених лица, која остварују права из радног односа; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, оверу потписа, преписа и рукописа; уређење, организацију и рад мировних већа; oрганизацију рада месних канцеларија и сарадњу са МЗ и јавним предузећима; стручне и административне послове везане за спровођење избора, референдума и пописа становништва;

 

Print Friendly, PDF & Email