Odeljenje opšte uprave

U Odeljenju za opštu upravu  obavljaju se normativno-pravni poslovi koji se odnose na: organizaciju i funkcionisanje Uprave, izradu normativno-pravnih akata iz oblasti radnih odnosa (pravilnici, poslovnici, uputstva, i sl.); kadrovske i opšte poslove kao i stručne poslove vezane za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih u Upravi, izabranih i postavljenih lica, koja ostvaruju prava iz radnog odnosa; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive, overu potpisa, prepisa i rukopisa; uređenje, organizaciju i rad mirovnih veća; organizaciju rada mesnih kancelarija i saradnju sa MZ i javnim preduzećima; stručne i administrativne poslove vezane za sprovođenje izbora, referenduma i popisa stanovništva;


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad neposrednih izvršilaca Odeljenja, stara se o blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova iz delokruga Odeljenja, izrađuje rešenja i druga pojedinačna i opšta akta, prati i proučava stanje i stručno obrađuje najsloženije predmete iz delokruga Odeljenja, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje organa opštine, raspoređuje poslove, daje uputstva i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima za njihovo izvršavanje, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini neposrednih izvršilaca, izrađuje izveštaje i planove rada Odeljenja, priprema informacije i akte iz delokruga Odeljenja, ostvaruje saradnju sa republičkim i gradskim organima, institucijama, mesnim zajednicama i dr., obavlja stručne i operativne poslove iz oblasti izbornih prava, sprovođenja referenduma, popisa stanovništva i slično, priprema predloge odgovarajućih akata, planova, izveštaja, ostvaruje saradnju sa republičkim i gradskim organima, organima mesnih zajednica i drugim subjektima, vrši prijem stranaka, podnosi godišnje i periodične izveštaje iz delokruga Odeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja opšte uprave GO Surčin

Zorica Buzganović
telefon: 011/8443-280

Print Friendly, PDF & Email