Odeljenje opšte uprave

PREUZMITE OBRASCE


U Odeljenju za opštu upravu obavljaju se  poslovi koji se odnose na: organizaciju i rad uprave; pripremu nacrta Odluke o upravi i ostalih akata iz delokruga rada odeljenja koje donose organi opštine, odnosno pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; stručne, informatičke, statističko-evidencione i personalne poslove iz oblasti rada i radnih odnosa  zaposlenih u Upravi, Pravobranilaštvu i posebnim organizacionim jedinicama (osim za funkcionere); poslove upravljanja ljudskim resursima; stručne poslove u postupku zapošljavanja; pripremu predloga Kadrovskog plana; organizaciju stručnog usavršavanja službenika i vođenje evidencije o završenim obukamai drugim vidovima stručnog usavršavanja; vođenje kadrovske evidencije zaposlenih, raspoređivanje radnika, prestanak radnog odnosa; obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na rad van radnog odnosa –  izradu nacrta ugovora o delu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; obradu podataka i vođenje evidencije o svim oblicima radne angažovanosti; vršenje prijave i odjave na obavezno socijalno osiguranje; izradu informacija i analitičkih materijala koji se odnose na kadrove; stručne poslove za Skupštinu, Predsednika i Veće koji se odnose na obradu akata iz nadležnosi Odeljenja; predlaže akta iz delokruga rada odeljenja koje donose organi opštine; davanje stručnog mišljenja za potrebe organa opštine;  stručne i administrativne poslove koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju poslova gradske opštine; stara se o izradi pečata od strane ovlašćenog subjekta, o datumu, kao o i početku  upotrebe pečata sa otiskom izrađenog pečata, vodi evidenciju izrađenih pečata i evidenciju zaposlenih u Upravi zaduženih za rukovanje pečatom,  i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima;  druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog odeljenja; poslove pružanja pravne pomoći građanima sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Surčin a koji obuhvataju poslove davanja usmenih pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, isprava, ulaganje redovnih i vanrednih pravnih sredstava, vođenje evidencije upisnika građana kojima je pružena pravna pomoć i evidencija naplaćenih naknada; poslovi prijemne kancelarije, pisarnice, raspoređivanja predmeta po organima, posebnim organizacionim jedinicama i unutrašnjim organizacionim jedinicama Uprave; overe prepisa u skladu sa Zakonom i poslovi arhive.

U okviru Odeljenja vrše se i poslovi koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u opštini, i to: ažuriranje biračkog spiska; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za organe koji sprovode izbore za odbornike; sprovođenje određenih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije, koje svojom odlukom odredi komisija  u postupku sprovođenja izbora; stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem referenduma; poslove popisa stanovništva; upravne poslove u vezi sa vođenjem posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina; stručne poslove u postupku izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina.


Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja i obavlja sledeće poslove:

Rukovodi, organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad neposrednih izvršilaca Odeljenja, stara se o blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova iz delokruga Odeljenja, izrađuje rešenja i druga pojedinačna i opšta akta, prati i proučava stanje i stručno obrađuje najsloženije predmete iz delokruga Odeljenja, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje organa opštine, raspoređuje poslove, daje uputstva i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiocima za njihovo izvršavanje, stara se o punoj zaposlenosti i disciplini neposrednih izvršilaca, izrađuje izveštaje i planove rada Odeljenja, priprema informacije i akte iz delokruga Odeljenja, ostvaruje saradnju sa republičkim i gradskim organima, institucijama, mesnim zajednicama i dr., obavlja stručne i operativne poslove iz oblasti izbornih prava, sprovođenja referenduma, popisa stanovništva i slično, priprema predloge odgovarajućih akata, planova, izveštaja, ostvaruje saradnju sa republičkim i gradskim organima, organima mesnih zajednica i drugim subjektima, vrši prijem stranaka, podnosi godišnje i periodične izveštaje iz delokruga Odeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Načelnik odeljenja opšte uprave GO Surčin
Bojan Vukenović
telefon: 011/8443-280

Print Friendly, PDF & Email