Društvene delatnosti

= INFO O ODELJENJU =

path: PREUZIMANJE

 

Za overu uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, potrebno je da stranka dostavi sledeće dokaze:

 • Overena izjava dva svedoka o sastavu porodičnog domaćinstva (broju članova domaćinstva i njihovim zanimanjima – obrazac br. 3); (pribavlja stranka);
 • Potvrdu o ostvarenim prihodima svih članova domaćinstva za prvih 6 (šest) meseci tekuće godine:
 • uverenje o ostvarenoj neto zaradi (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine);(pribavlja stranka);
 • za korisnike penzije uverenje od Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (za period 01.01 – 30.06. tekuće godine); (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • uverenje Poreske uprave o poreskoj osnovici za privatnike (01.01 – 30.06. tekuće godine);(potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • za nezaposlenog člana domaćinstva uverenje izdato od Nacionalne službe za zapošlavanje (za period 01.01 – 06. tekuće godine); (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa; ili overena izjava dva svedoka za nezaposlenog člana       domaćinstva da je bio nezaposlen u periodu od 01.01. do 30. 06. tekuće godine; (pribavlja stranka);
 • U slučaju da je nezaposleno lice korisnik novčane nadoknade potreban je dokaz da li mu je ista isplaćena u periodu od 01.01. do 30. 06. tekuće godine; (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Ne dostavljati uverenja PIO kao dokaz o nezaposlenosti člana porodice.
 • za članove domaćinstva koji se nalaze na redovnom školovanju, redovnim studijama, služenju vojnog roka, u inostranstvu i sl. dostavljaju se dokazi o tome izdati od strane nadležnih organa;(pribavlja stranka);
 • dokaz o visini mesečnih doprinosa na ime izdržavanja (alimentacija) ili overena lična izjava od strane dva svedoka o tome  (za period 01.01. – 30.06. tekuće godine.);(pribavlja stranka);
 • Uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od imovine, kapitala, autorskih prava i dr. koji se  oporezuje) za sve punoletne članove por. domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Poreske uprave; (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Uverenje o imovnom stanju (prihod ostvaren od nepokretnosti – zemlje) koji se  oporezuje) za sve punoletne članove por. domaćinstva (osim za one koji se školuju) pribavlja se od Katastra;

(potraživanje po službenoj dužnosti) stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;

N A P O M E N A:

–  Ukoliko je roditelj preminuo dostaviti izvod iz Matične knjige umrlih (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa; kao i dokaz o iznosu primljenim  na ime  porodične penzije (za period 01.01.– 30.06. tekuće godine) od Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje, (odnosno dokaz – potvrdu RFPIO da na ime pok.roditelja porodica ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju), (potraživanje po službenoj dužnosti); stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;

– Ukoliko su roditelji razvedeni dostaviti presudu kao i dokaz o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta (ili overenu izjavu dva svedoka o visini mesečnog doprinosa na ime izdržavanja deteta, odnosno overenu izjavu dva svedoka da drugi roditelj ne plaća mesečni doprinos na ime izdržavanja deteta) – (za period 01.01. – 30.06. tekuće godine);(pribavlja stranka)

 

 Refundacija troškova sahrane (nezbrinuta lica)

 Potrebna dokumenta za refundaciju troškova sahrane:

 • Zahtev
 • Dokaz o prebivalištu lica na teritoriji Opštine Surčin
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Rešenje Centra za socijalni rad Surčin, o priznavanju prava na materijalno obezbeđenje za preminulo lice
 • Original računi na ime podnosioca zahteva o troškovima sahrane

 

Ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka

          Primena Zakona o opštem upravnom postupku po službenoj dužnosti ( čl. 9, 103 i 207) rešavajući po zahtevima stranaka, koji se primenjuje od 08.06.2016. godine:

    Za odobrenje zahteva za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka pokojnika, stranka uz zahtev prilaže:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioca zahteva, kao dokaz  o srodstvu (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Overena  izjava  podnosioca  zahteva (sud, opština) o broju bližih srodnika umrlog; (pribavlja stranka);
 • Saglasnost (overena u sudu ili opštini) bližih srodnika umrlog da su saglasni sa ekshumacijom i njihove  fotokopije ličnih karata; (pribavlja stranka);
 • Izvod iz matične knjige umrlih (original ili overena kopija); (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Potvrda  JP Surčin da je lice  sahranjeno u  Surčinu; (pribavlja stranka);
 • Potvrda da je obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka; (pribavlja stranka);

 

Jednokratne materijalne pomoći

U postupku rešavanja po zahtevima stranaka neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Kopiju ili elektronski očitanu ličnu kartu podnosioca molbe/zahteva (dostavlja stranka);
 • Kopija kartice tekućeg ili žiro računa podnosioca molbe/zahteva (dostavlja stranka);
 • Dokaz o primanjima za sve punoletne članove porodice (ukoliko je podnosilac nezaposleno lice, dokaz za Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO, potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Ukoliko je podnosilac molbe/zahteva na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad potrebno je dostaviti Rešenje Centra za socijalni rad (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Uverenje iz Poreske uprave da se stranka ne duži porezom po osnovu prihoda od dopunske ili dodatne delatnosti, za svakog punoletnog člana porodice (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa.
 • Katastar nepokretnosti Surčin – Uverenje za svakog punoletnog člana porodice (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove porodice (original ili overena kopija ); (potraživanje po službenoj dužnosti), stranka može podneti izjavu da će sama pribaviti dokument umesto nadležnog organa;
 • Potvrda o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta (dostavlja stranka);
 • Ostalu potrebnu dokumentaciju kojom se mogu potkrepiti navodi iz molbe (medicinska dokumentacija, dokaz o vlasništvu itd… dostavlja stranka);

 

Interresorna komisija

Interresorna komisija GO Surčin osnovana je u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku („Službeni Glasnik  RS“ br. 63/10). Postupak otpočinje po zahtevu roditelja/staratelja,  odnosno ustanove,  za opservaciju deteta-učenika.

Zahtev za procenu  potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku  (Obrazac broj 1 Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku («Sl.glasnik RS», br. 63/2010)  Interresornoj komisiji, podnosi se na pisarnici GO Surčin.

Zahtev sadrži:

 • podatke o detetu/učeniku;
 • kontakt podatke roditelja/ staratelja, odnosno hranitelja deteta (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, imejl)
 • kontakt podatke ustanove koja predlaže postupak procene
 • razloge i obrazloženje predlaganja postupka procene
 • nalaze, mišljenja, izveštaje  i druga dokumenta  koja ukazuju na potrebu za postupkom procene i  obezbeđenjem podrške detetu/učeniku

Zahtev mora biti potpisan od strane izabranog lekara i overen pečatom  zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen izabrani lekar.

 

Print Friendly, PDF & Email