Пријавите проблем комуналној инспекцији

ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ


ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
(“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)
Посебне одредбе о електронском општењу

Члан 57

(1) Орган објављује на својој веб презентацији обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини.

(2) Странка електронским путем општи са органом ако се претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом одређено.

(3) Ако електронски документ који је послат странци није читљив, она може да захтева да јој орган упути тај документ у другом погодном облику. Ако није читљив електронски документ који је послат органу, орган захтева да странка поднесе тај документ у другом погодном облику у року који одреди и обавештава странку да ће се, ако не поступи у датом року, сматрати да није ни поднела документ.

Print Friendly, PDF & Email