ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

– Веће градске општине чине председник Градске општине, заменик председника Градске општине и највише једанаест чланова које бира Скупштина градске општине на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине градске општине.
– Председник Градске општине је председник Већа градске општине.
– Заменик председника градске општине је члан Већа Градске општине по функцији.
– Кандидате за чланове Већа градске општине предлаже кандидат за председника Градске општине.
– Председник Градске општине, као председник Већа Градске општине, представља Веће Градске општине, сазива и води његове седнице.
– Веће Градске општине одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.


Веће градске општине – надлежности: (извод из Статута Градске општине Сурчин ,,Службени лист града Београда“ број 112/19-пречишћен текст

1) предлаже Статут градске општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скуштина градске општине;
2) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина градске општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
2а.) усваја извештаје о извршењу буџета Градске општине и доставља их Скупштини градске општине на даљу надлежност;
3) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине градске општине;
4) врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида акте Управе градске општине који нису у сагласности са законом, Статутом Града, овим статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина градске општине, разматра извештаје о раду Управе;
4а) обезбеђује коришћење пословног простора којим управља и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и актима града;
4б) управља стварима у јавној својини града Београда на којима има право коришћења у складу са законом;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности Градске општине;
5а) решава по жалби на закључак Регистратора стамбених заједница у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности града;
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе градске општине,
7а) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач градска општина; прати рад установа које оснива и реализацију њихових годишњих програма;
7б) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини градске општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
8) брисано;
9) брисано;
10) даје сагласност на финансијски план месне заједнице;
11. утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности градске општине, у складу са законом;
12. усваја Извештај о попису имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
13. врши и друге послове у складу са законом и другим актима.

Print Friendly, PDF & Email